top of page

Tìm và thay thế hàm trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Find and Replace trong Excel.

1. Hàm Find ()

– Ý nghĩa: Dùng để xác định vị trí bắt đầu của chuỗi con trong chuỗi chứa chuỗi mong muốn. Giá trị trả về là số.

– Cú pháp: FIND (find_text, within_text [, start_num]).

Trong đó:

+ find_text: chuỗi để tìm kiếm.

+ inside_text: chuỗi chứa chuỗi cần tìm.

+ start_num: vị trí tìm kiếm.

– Ví dụ 1:

ví dụ 1

– Ví dụ 2: Tìm kiếm chữ “M” trong chuỗi có 2 chữ m, giá trị trả về là 13. Vậy hàm Find có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 2

– Ví dụ 3: Trong trường hợp có nhiều ký tự trong một chuỗi thì hàm Find () trả về ký tự đầu tiên tìm được. Trong ví dụ dưới đây, có 2 chữ T, nhưng giá trị trả về là 1.

Ví dụ 3

– Ví dụ 4: Trong trường hợp không tìm thấy giá trị nào, hàm trả về giá trị #VALUE.

Ví dụ 4

2. Hàm Replace ()

– Ý nghĩa: Dùng để thay thế 1 ký tự hoặc 1 chuỗi con trong chuỗi gốc bằng một ký tự khác hoặc chuỗi con khác.

– Cú pháp: REPLACE (old_text, start_num, num_chars, new_text).

Trong đó:

+ old_text: Chuỗi văn bản chứa chuỗi con cần thay thế.

+ start_num: Vị trí bắt đầu thay thế.

+ num_chars: Số ký tự cần thay thế.

+ new_text: Chuỗi ký tự cần thay thế từ vị trí bắt đầu đến cuối số ký tự cần thay thế.

– Ví dụ:

Ví dụ 5

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

7 views0 comments

Comentarios


bottom of page