top of page

Sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel để tính ngày trong tuần


Hàm WEEKDAY thuộc nhóm hàm ngày giờ (Date and Time) trong Excel. Hàm sẽ trả về một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần cho một ngày nhất định. Trong Excel cơ bản, đây là một hàm mà chúng ta không thể bỏ qua.

Hàm WEEKDAY trở nên rất hữu ích trong phân tích dữ liệu. Giả sử chúng ta muốn xác định thời gian cần thiết để hoàn thành một dự án nhất định bằng các hàm Excel cơ bản, thì chức năng lớn nhất của hàm này sẽ là giúp loại bỏ các ngày cuối tuần khỏi khung thời gian. thời gian nhất định. Do đó, chức năng WEEKDAY đặc biệt hữu ích khi lập kế hoạch và lên lịch làm việc cho các dự án kinh doanh.

I. Cách sử dụng hàm ngày trong tuần trong Excel

1. Mô tả

Hàm Weekday là một hàm rất hữu ích trong các hàm cơ bản của Excel, chức năng của nó là trả về giá trị từ 0 đến 7, tương đương với 7 giá trị tương ứng với các ngày trong tuần.

Số 1 là chủ nhật, từ số 2 đến số 7 sẽ được hiểu tương đương với thứ 2 đến thứ 7 trong tuần. Tất cả các dữ liệu trên theo quy ước được mặc định là số nguyên.

Hàm Weekday trong các hàm Excel cơ bản thường được áp dụng nhiều nhất khi tính toán ngày tháng năm cần về, ngày nào trong tuần, trong năm của bảng Excel, đặc biệt xuất hiện rất nhiều trong bảng tính toán của phòng nhân sự. và tạo bảng.

2. Cú pháp Ngày trong tuần. hàm số

= WEEKDAY (serial_number, [return_value] )

Trong đó:

 1. serial_number- đây là tham số bắt buộc trong hàm WEEKDAY, nó có thể là một số hoặc có thể là ngày bạn muốn chọn để hiển thị trong tuần.

 2. return_type – Đây là một tham số tùy chọn trong hàm WEEKDAY. Giá trị chỉ định kiểu trả về của ngày tương ứng trong tuần. Giá trị mặc định là 1.

Ghi chú:

Hàm WEEKDAY trong các hàm Excel cơ bản chấp nhận một ngày và trả về một số từ 1-7 đại diện cho dữ liệu về các ngày trong tuần. Theo mặc định, hàm WEEKDAY trả về 1 cho Chủ Nhật và 7 tương tự cho Thứ Bảy, như được hiển thị trong bảng dưới đây:


Hàm WEEKDAY trả về giá trị

Nhiều khi bạn thấy định dạng dữ liệu bật lên trong các hàm Excel cơ bản không trả về kết quả ngày tháng, hãy định dạng ô đó là dddd để có kết quả hiển thị như mong muốn. Để định dạng dddd dữ liệu trong hàm WEEKDAY cho một ô, hãy làm như sau: nhấp chuột phải vào ô cần định dạng, sau đó chọn “Định dạng ô” Số “, sau đó chọn” Danh mục “, chọn” Tùy chỉnh “và cuối cùng là trong hộp “Loại” nhập giá trị dddd ‘.

Nếu chúng ta bỏ qua đối số return_type, nó sẽ nhận giá trị dữ liệu mặc định là 1.

3. Các lỗi thường gặp trong TUẦN LỄ. hàm số

#GIÁ TRỊ! lỗi – Xảy ra khi trường serial_number đã cho hoặc [return_type] đã cho không phải là một số.

#NUM! lỗi – Xảy ra khi:

 1. Đối số serial_number đã cho là một số nhưng nằm ngoài phạm vi đối với cơ sở dữ liệu ngày tháng hiện tại.

 2. Đối số return_type đã cho không phải là một trong những giá trị quan trọng được phép (1-3 hoặc 11-17).

4. Làm cách nào tôi có thể học cách sử dụng hàm ngày trong tuần trong Excel?

Đây là một hàm tích hợp có thể được sử dụng như một hàm bảng tính trong Excel. Để hiểu cách sử dụng hàm WEEKDAY, hãy xem một ví dụ:

Hãy xem cách chúng ta có thể phân biệt dữ liệu Chủ nhật và các ngày trong tuần bằng cách sử dụng một trong các hàm Excel cơ bản. Nó có thể được thực hiện thông qua các quy tắc định dạng có điều kiện.


Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt dữ liệu?

Ở đây, chúng tôi đặt trường return_type thành 1 vì chúng tôi muốn Chủ nhật là ngày đầu tiên trong tuần. Vì vậy, ở đây xác định thứ sáu sẽ là cuối tuần.

Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào khía cạnh thẩm mỹ, dữ liệu xuất hiện không rõ ràng, để cải thiện việc trình bày dữ liệu rõ ràng hơn, chúng ta có thể sử dụng định dạng của hàm WEEKDAY có điều kiện để làm cho nó nổi bật. bật các ngày trong tuần với các màu hiển thị khác nhau.


Định dạng của hàm WEEKDAY có điều kiện

Chúng tôi tạo hai quy tắc ở định dạng dữ liệu có điều kiện, trong đó quy tắc đầu tiên sẽ là hàm WEEKDAY ($ A2,1) 5.


Tạo hai quy tắc ở định dạng dữ liệu có điều kiện

Các kết quả sau:


Kết quả

II. Cách sử dụng hàm Choose kết hợp với hàm Weekday để tính ngày nào trong tuần trong Excel?

1. Cấu trúc và cách sử dụng hàm Choose trong Excel?

Hàm Choose, bên cạnh hàm WEEKDAY, là một hàm quan trọng trong các hàm Excel cơ bản trả về kết quả vị trí trong một chuỗi giá trị. Đây là một hàm thông dụng trong Excel thường được kết hợp với các hàm thống kê cơ bản để thực hiện tính toán và tìm kiếm dữ liệu trên Excel.

Cấu trúc của chức năng Chọn:

= CHOOSE (index_num, value1, [value2]…)

Index_num là dữ liệu bắt buộc. Chỉ định đối số giá trị cụ thể để chọn. Index_num phải là một số được chọn từ 1 đến 254, hoặc một công thức hoặc tham chiếu đến ô dữ liệu có chứa các số từ 1 đến 254.

 1. Nếu index_num là 1, hàm CHOOSE trả về giá trị1; nếu là 2, CHOOSE trả về giá trị2 …

 2. Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách dữ liệu, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE!

 3. Nếu index_num là dữ liệu phân số, nó sẽ bị cắt bớt thành dữ liệu số nguyên thấp nhất trước khi được sử dụng.

Value1, value2 … với giá trị 1 là trường bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị chạy từ 1 đến 254 mà từ đó hàm CHOOSE chọn một giá trị hoặc hành động để thực hiện dựa trên đối số index_num. Đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên cụ thể, công thức, hàm hoặc thậm chí là văn bản.

2. Làm thế nào để kết hợp giữa chức năng Choose và chức năng Weekday để nhận được giá trị của ngày nào trong tuần?

Sau khi các bạn đã sử dụng hàm Weekday trong các hàm cơ bản của Excel để xác định thứ tự từ 1 đến 7 tương ứng với các ngày trong tuần, bước còn lại bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm Choose rồi gộp chung một giá trị. giá trị dữ liệu được truy xuất trong bước sử dụng hàm Weekday để nhận giá trị tương ứng với các giá trị của hàm WEEKDAY.

Chi tiết về cách áp dụng hàm CHOOSE kết hợp với hàm WEEKDAY là = CHOOSE (TUẦN (Giá trị thời gian), “Chủ Nhật”, “Thứ Hai”, Thứ Ba “, Thứ Tư”, Thứ Năm “, Thứ Sáu”, Thứ Năm “7”)

III. So sánh các hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

1. Cú pháp

Cú pháp cụ thể của hàm WEEKDAY: WEEKDAY (serial_number, return_type)

Trong đó:

serial_number là một biểu thức dữ liệu ngày tháng hoặc một số chỉ giá trị ngày tháng. return_type là kiểu kết quả tương ứng được trả về (mặc định là 1):

 1. * return_type = 1: Chủ nhật trong hàm WEEKDAY có thứ tự là 1 (Thứ bảy là 7).

 2. * return_type = 2: Thứ hai trong hàm WEEKDAY có thứ tự là 1 (Chủ nhật là 7).

 3. * return_type = 3: Thứ hai trong hàm WEEKDAY có thứ tự là 0 (Chủ nhật là 6).

Cú pháp cụ thể của hàm WEEKNUM: WEEKNUM (serial_number, return_type)

Trong đó:

serial_number là một biểu thức dữ liệu ngày tháng hoặc một số chỉ giá trị ngày tháng. return_type là đặt kiểu trả về (mặc định là 1):

 1. * return_type = 1: Quy ước Chủ nhật trong hàm là ngày đầu tiên trong tuần.

 2. * return_type = 2: Quy ước trong hàm Thứ Hai là ngày đầu tiên trong tuần.

2. Chức năng

 1. Hàm WEEKDAY là một hàm cung cấp số thứ tự của các ngày trong tuần.

 2. Hàm WEEKNUM cung cấp thông tin về số thứ tự của tuần trong năm.

3. Xem xét ví dụ minh họa

Bạn nhập giá trị tương ứng với ngày tháng năm và loại giá trị trả về vào bảng tính


Nhập giá trị tương ứng ngày tháng năm

Bạn gõ hàm với các ô excel tương ứng với các giá trị tham số đã nhập trước đó:

Với hàm WEEKDAY trong Excel để tính số thứ tự của ngày trong tuần. Trong ô C8, chúng ta có = WEEKDAY (C6, C7). Và đây là kết quả:

Như vậy, ngày 30/6/2014 là ngày có số thứ tự trong tuần là 2 với quy ước cụ thể là ngày Chủ nhật có thứ tự là 1.


Chủ nhật có thứ tự là 1

Với hàm WEEKNUM bạn có thể tính số thứ tự tương ứng của tuần trong năm. Trong ô C9, nhập phạm vi = WEEKNUM (C6, C7).

Chúng tôi nhận được kết quả.

Như vậy, ngày 30/06/2014 là ngày dữ liệu trong tuần với số thứ tự của năm là tuần 27 với quy ước Chủ nhật là ngày đầu tuần. Tương tự như các kiểu dữ liệu trả về khác, bạn có thể tính toán kết quả tương ứng của mình.


Các kiểu dữ liệu trả về khác

IV. Một số hàm thời gian khác trong Excel

1. Hàm YEAR để nhận giá trị Năm từ một đối tượng datetime

Để nhận giá trị Năm từ một đối tượng thời gian nhất định, chúng ta có thể sử dụng hàm YEAR trong Excel.

Cấu trúc của hàm YEAR cụ thể là

= YEAR (serial_number)

Trong đó serial_number là một giá trị cụ thể của thời gian, là dữ liệu số, lưu ý không phải Văn bản

Trong ví dụ dưới đây, hãy xem cách sử dụng hàm YEAR và kết quả:


Cách sử dụng NĂM. hàm số

Như vậy ta thấy: Dù giá trị thời gian của hàm được viết ở định dạng nào thì hàm YEAR vẫn lấy đúng dữ liệu Năm trong giá trị thời gian đó.

2. Hàm MONTH để lấy giá trị Tháng từ một đối tượng thời gian

Để nhận giá trị Số tháng từ một đối tượng thời gian nhất định, chúng ta có thể sử dụng hàm MONTH trong các hàm Excel cơ bản.

Cấu trúc của hàm MONTH

= MONTH (serial_number)

Trong đó serial_number là trường giá trị theo thời gian cụ thể, là dữ liệu số, không phải Văn bản

3. Hàm DAY để lấy giá trị Ngày từ một đối tượng ngày tháng

Tương tự như hàm NĂM, hàm THÁNG ở trên, hàm NGÀY là một hàm trong Excel sẽ giúp chúng ta xác định số Ngày từ một giá trị thời gian trong Excel.

Cấu trúc hàm DAY cụ thể là

= DAY (serial_number)

serial_number là một giá trị thời gian, lưu ý dữ liệu số.


NGÀY . cấu trúc chức năng

Kết quả của hàm DAY xuất ra một giá trị có kiểu dữ liệu tương ứng là Number, lưu ý định dạng thời gian.

4. Hàm DATE được sử dụng để tạo giá trị thời gian từ việc ghép các đối tượng Năm, Tháng và Ngày

Khi học hàm WEEKDAY, hãy nhớ để tạo giá trị thời gian thì chúng ta phải sử dụng công cụ hàm DATE. Dòng sông

Ngày giúp xác định một giá trị thời gian cụ thể có đầy đủ Ngày, Tháng, Năm và được viết ở định dạng chuẩn nhất định là Thời gian.

Cấu trúc của NGÀY. hàm số

= DATE (năm, tháng, ngày)

Cấu trúc hàm Date là một hàm khá đặc biệt trong Excel, đó là thứ tự của các phần tử trong hàm là Năm> Tháng> Ngày. Khi viết hàm, cần đặc biệt chú ý đến cách trình bày các nội dung này.

Một số ví dụ về việc áp dụng hàm Ngày để tạo giá trị đại diện cho thời gian:


Ứng dụng chức năng ngày tháng

Trong kết quả hiển thị tại D4 và D5, hàm IF được sử dụng để lập luận giá trị năm. Nếu số năm đã cho nhỏ hơn hoặc bằng 18 (năm hiện tại là 2018), thì năm đó sẽ được coi là một phần của năm 2000 trở đi. Nếu không, nó sẽ được tính cho những năm từ 1900 đến trước 2000

Kết quả tại vị trí ô D3 sử dụng hàm TEXT kết hợp với hàm DATE để thay đổi định dạng của giá trị ngày tháng tương ứng theo ý muốn.

V. Kết luận

Việc sử dụng các hàm trong Excel có thể linh hoạt và vô cùng đa dạng nên bạn có thể trực tiếp khai thác thêm nhiều cách sử dụng các hàm này, đặc biệt là hàm WEEKDAY để giải quyết công việc một cách hiệu quả. Trong quá trình làm việc và học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với 123job.vn để được hỗ trợ.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

7 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page