top of page

Sổ địa chính là gì? Nội dung và giá trị pháp lý

Sổ địa chính là tài liệu quan trọng, có giá trị pháp lý giúp Nhà nước quản lý đất đai dễ dàng hơn. Dưới đây, bất động sản ODT sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về sổ địa chính.

1. Sổ địa chính là gì?

Sổ địa chính là tài liệu thu thập thông tin chi tiết về tình trạng pháp lý và tình trạng sử dụng đất của cá nhân, người sử dụng đất trên địa bàn nhằm giúp Nhà nước quản lý đất đai dễ dàng. dễ dàng hơn. Đồng thời phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Mỗi xã, phường … sẽ có sổ địa chính riêng, tập hợp các khu đất trong phạm vi lãnh thổ đó. Sổ địa chính được lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền tại địa phương theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Hiện nay, sổ địa chính gồm 5 phần rõ ràng:

 1. Phần 1: Đăng ký sử dụng đất

 2. Phần 2: Thống kê diện tích đất

 3. Phần 3: Thống kê chất lượng đất

 4. Phần 4: Đánh giá chất lượng đất

 5. Phần 5: Đánh giá kinh tế

2. Mẫu sổ địa chính

Trái với tên gọi, sổ địa chính được lưu trữ và mã hóa dưới dạng số. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cơ quan đăng ký đất đai mới có quyền kiểm tra, thẩm định và phê duyệt sổ địa chính bằng chữ ký điện tử.

Hiện tại, sổ này sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của địa phương theo mẫu số 01 / ĐK ban hành theo quy định ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT.

3. Nội dung sổ địa chính

Tại Điều 21, Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT, nội dung của sổ địa chính sẽ bao gồm các mục sau:

 1. Thông tin về diện tích đất, số lượng hoặc dữ liệu về các đối tượng đã từng chiếm đất nhưng chưa hình thành thửa đất.

 2. Dữ liệu về quyền sử dụng đất và quản lý đất đai của chủ sở hữu đất (quyền sử dụng đất lâu dài) hoặc người thuê đất / được Nhà nước giao đất (quyền sử dụng có hạn).

 3. Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất có liên quan.

 4. Thông tin về người sở hữu đất hoặc người được Nhà nước cho thuê, cho phép sử dụng đất.

 5. Thông tin về biến động sử dụng đất, bao gồm cả biến động về tài sản gắn liền với đất.

 6. Dữ liệu về tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

4. Thành phần hồ sơ địa chính

Sổ địa chính là gì? Nội dung và giá trị pháp lý

Tùy từng địa phương mà thành phần của sổ địa chính bao gồm các thông tin khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các hồ sơ ứng tuyển cần đáp ứng các giấy tờ cần thiết.

Cụ thể, đối với các địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, thành phần hồ sơ sẽ bao gồm:

 1. Sổ địa chính được lập ở dạng số hoặc dạng giấy.

 2. Sổ theo dõi biến động đất đai bằng giấy.

 3. Hồ sơ đo đạc đo đạc địa chính bao gồm: bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lập thành sổ hoặc dạng số.

Đối với các địa phương đã xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính cần đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ sau:

 1. Sổ địa chính.

 2. Tài liệu đo đạc địa chính bao gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai.

 3. Bản sao Giấy chứng nhận.

5. Giá trị pháp lý của sổ địa chính

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2014, hồ sơ địa chính dạng số (được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đất đai) hay hồ sơ giấy thông thường đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong đó, hồ sơ địa chính là căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất đai. theo luật đất đai.

Hồ sơ địa chính cần có sự thống nhất về thông tin để làm cơ sở xác minh giá trị pháp lý. Do đó, bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các tài liệu cần được kiểm tra, đối chiếu và sửa chữa.

Các cơ quan chức năng muốn lập hồ sơ địa chính mới thì chỉ cần căn cứ vào hồ sơ cũ để cập nhật thông tin. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ địa chính mới phải tuân theo các quy định sau:

 1. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận theo sổ địa chính mới: Xác định thông tin và giá trị pháp lý theo kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận.

 2. Trường hợp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới: Thông tin về người sử dụng đất, thông tin về quyền sử dụng đất được cập nhật theo Giấy chứng nhận đã cấp. Các thông tin về lộ giới, diện tích thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính mới. Trường hợp ranh giới thực tế của thửa đất trên bản đồ địa chính mới có thay đổi so với ranh giới thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp thì lấy thông tin theo Giấy chứng nhận đã cấp.

1 view0 comments

Comentários


bottom of page