top of page

Hàm VAR – Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Bài viết dưới đây cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Hàm VAR, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Mô tả: Hàm thực hiện ước lượng bậc hai sau dựa trên một mẫu từ một tập hợp nhất định. Các đối số của hàm có thể là số, tên hoặc mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Cú pháp: VAR (số 1,[số 2]…).

Trong đó:

– number 1: Đối số số đầu tiên tương ứng với mẫu dân số, là một tham số bắt buộc.

– [số 2]..: Là các đối số từ 2 -> 255 tương ứng với một mẫu của tập hợp, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Vì hàm VAR giả định các đối số là một mẫu của tổng thể, nếu dữ liệu là một tập hợp, hãy sử dụng hàm VARP để tính phương sai.

– Các đối số của hàm có thể là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Trong trường hợp các đối số là mảng hoặc tham chiếu, các giá trị số hoặc tham chiếu mới được tính, trong khi các giá trị lôgic, văn bản và giá trị trống bị bỏ qua.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi và hàm trả về giá trị lỗi vì nó không thể chuyển đổi thành số.

– Nếu bạn muốn sử dụng các giá trị logic và trình bày số dưới dạng văn bản trong một tham chiếu để tính toán, bạn cần sử dụng hàm VARPA.

– Phương trình của hàm VAR:

Công thức

Trong đó:

– x là giá trị trung bình của mẫu AVERAGE (số 1, số 2, …).

– n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính giá trị của hàm VAR với các tham số sau:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = VAR (D6, D7, D8, D9).

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả của giá trị hàm VAR là:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 3

Trường hợp tham số là giá trị trống hoặc không phải là số -> tham số bị bỏ qua:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 4

Trên đây là cách sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng hàm VAR, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page