top of page

Hàm TRIMMEAN – Hàm trả về giá trị trung bình của phần bên trong tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm TRIMMEAN – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm TRIMMEAN - Hàm trả về giá trị trung bình của phần bên trong tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình của phần bên trong tập dữ liệu. Hàm tính toán bằng cách loại bỏ phần trăm giá trị nằm trong phần đầu hoặc phần cuối của tập dữ liệu.

Cú pháp: TRIMMEAN (mảng, phần trăm)

Trong đó:

– array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu để cắt bớt và trung bình, là một tham số bắt buộc.

– phần trăm: Phần trăm điểm dữ liệu được xóa khỏi phép tính, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu Phần trăm < 0 or Percent > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm TRIMMEAN làm tròn số điểm dữ liệu bị loại trừ thành bội số gần nhất của 2.

Ví dụ:

Tính giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu

– Tại ô cần tính nhập công thức: = TRIMMEAN (D6: J6, D7)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = TRIMMEAN (D6: J6, D7)

– Nhấn Enter -> giá trị trung bình của tập dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu

– Trường hợp phần trăm dữ liệu cần loại bỏ lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TRIMMEAN trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

24 views0 comments

Comments


bottom of page