top of page

Hàm STEYX – Hàm trả về lỗi tiêu chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy tr

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm STEYX – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm STEYX - Hàm trả về lỗi tiêu chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy trong Excel

Mô tả: Hàm trả về lỗi tiêu chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy.

Cú pháp: STEYX (known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

– known_y’s: Mảng hoặc dải điểm dữ liệu phụ thuộc, một tham số bắt buộc.

– known_x’s: Mảng hoặc dải điểm dữ liệu độc lập, tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dưới dạng văn bản trong các đối số của hàm -> các giá trị này vẫn được tính, nhưng ô có giá trị 0 vẫn được tính.

– Hàm bị lỗi khi các đối số là văn bản hoặc không thể chuyển đổi giá trị lỗi.

– Nếu known_y’s và known_x’s có số lượng điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

– Nếu known_y’s và known_x’s trống hoặc có ít hơn ba điểm dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0.

Phương trình cho sai số chuẩn là:

[sqrt {frac{1}{{left( {n – 2} right)}}left[ {sum {{{left( {y – overline y } right)}^2} – {{frac{{left[ {sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} } right]}} {{ sum {{{ left ({x – overline x} right)} ^ 2}}}}} ^ 2}}} right]} ]

Trong đó:

+ x là AVERAGE trung bình mẫu (number1, number2, …)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy của các giá trị trong bảng dưới đây:

Tính sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy

– Tại ô cần tính nhập công thức: = STEYX (C6: C12, D6: D12)

Trong ô cần tính, nhập công thức = STEYX (C6: C12, D6: D12)

– Nhấn Enter -> sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy là:

Sai số tiêu chuẩn kết quả của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy

– Trường hợp số điểm dữ liệu của known_y’s và known_x’s khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

Hàm trả về giá trị # N / A.  giá trị lỗi

– Trường hợp số điểm dữ liệu của known_y’s và known_x’s nhỏ hơn 3 điểm dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0.

Hàm trả về giá trị # DIV / 0.  giá trị lỗi

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STEYX trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page