top of page

Hàm STDEVA – Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu bao gồm cả văn bản và giá trị lôgic t

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm STDEVA – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu bao gồm cả văn bản và giá trị lôgic trong Excel

Mô tả: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và giá trị lôgic. Độ lệch chuẩn là thước đo độ phân tán của một giá trị so với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEVA (value1, [value2]…)

Trong đó:

– value1, [value2]…: Là các giá trị bạn muốn tính độ lệch chuẩn, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số giá trị.

Chú ý:

– Hàm STDEV.S giả định các đối số của nó là một mẫu của tập hợp.

– Độ lệch chuẩn được tính bằng phương pháp “n -1”.

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Giá trị logic bằng True mặc định là 1, False mặc định bằng 0.

– Nếu đối số là một mảng hoặc một tham chiếu thì chỉ các giá trị trong mảng đó được sử dụng.

– Hàm bị lỗi khi các đối số là văn bản hoặc không thể chuyển đổi giá trị lỗi.

– Nếu bạn không muốn tính cả giá trị lôgic và giá trị văn bản -> sử dụng hàm STDEV.

– Phương trình STDEVA sử dụng công thức:

[sqrt {frac{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}{{left( {n – 1} right)}}} ]

Trong đó:

+ x là AVERAGE trung bình mẫu (number1, number2, …)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn mẫu của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = STDEVA (D6: D12)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = STDEVA (D6; D12)

– Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị trên là:

Kết quả độ lệch chuẩn dựa trên mẫu giá trị

Ở đây các giá trị logic vẫn được tính với giá trị tương ứng của nó.

– Trường hợp tất cả các giá trị đều là giá trị lôgic hoặc giá trị văn bản -> hàm trả về kết quả:

Trong đó tất cả các giá trị là giá trị lôgic hoặc giá trị văn bản - hàm trả về kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEVA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

13 views0 comments

Comments


bottom of page