top of page

Hàm LOGEST – Hàm trả về một mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho tr

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm LOGEST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm LOGEST - Hàm trả về một mảng dữ liệu mô tả đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một mảng dữ liệu mô tả một đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu đã cho.

Phương trình của đường cong là:

y = b * m ^ x

hoặc

y = (b * (m1 ^ x1) * (m2 ^ x2) * _)

Cú pháp: LOGEST (known_y’s, [known_x’s], [const], [stats])

Trong đó:

– known_y’s: Tập các giá trị y đã biết trong mối quan hệ y = b * m ^ x, là một tham số bắt buộc.

+ Nếu known_y’s nằm trong một cột hoặc một hàng -> mỗi cột hoặc hàng của known_y’s được hiểu là một biến riêng biệt.

– known_x’s: Tập hợp các giá trị x đã biết trong mối quan hệ y = b * m ^ x, là một tham số bắt buộc.

+ known_x’s có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ biến.

+ Nếu known_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định là một mảng có cùng kích thước với known_y’s

– const: Giá trị logic xác định giá trị của hằng số b, là giá trị tùy chọn bao gồm các giá trị sau:

+ const = Đúng hoặc bỏ qua -> b được tính bình thường.

+ const = Sai hoặc bỏ qua -> b = 1 và m được điều chỉnh sao cho: y = m ^ x.

– thống kê: Giá trị logic xác định xem giá trị trả về có bổ sung thống kê hồi quy hay không, là một giá trị tùy chọn bao gồm:

+ stats = True -> trả về thống kê hồi quy bổ sung.

+ stats = False -> trả về hệ số m và hằng số b.

Chú ý:

– Đồ thị càng giống với đường cong hàm mũ -> đường thẳng được tính toán càng phù hợp với dữ liệu của bạn.

– Trường hợp chỉ có 1 biến độc lập x -> tìm giá trị giao điểm y theo công thức sau:

+ Giao lộ Y (b): INDEX (LOGEST (known_y’s, known_x’s), 2)

– Khi nhập hằng số mảng, phải dùng dấu phẩy để phân cách chúng.

– Nếu các giá trị y nằm ngoài các giá trị dùng để xác định phương trình -> phương trình hồi quy có thể không hợp lệ.

Ví dụ:

Tìm giá trị như được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị theo mô tả trong bảng

1. Tính giá trị của hàm LOGEST với thống kê hồi quy bổ sung (tương ứng với thống kê = True).

– Tại ô cần tính nhập công thức: = LOGEST (D6: D10, C6: C10, TRUE, TRUE)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = LOGEST (D6: D10, C6: C10, TRUE, TRUE)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Nhấn Enter trả về giá trị của hàm

2. Tính giá trị của hàm LOGEST với stats = False.

– Tại ô cần tính nhập công thức: = LOGEST (D6: D10, C6: C10, TRUE, FALSE)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = LOGEST (D6: D10, C6: C10, TRUE, FALSE)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGEST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comentários


bottom of page