top of page

Hàm FORECAST – Trả về giá trị dọc theo xu hướng tuyến tính trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm FORECAST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm FORECAST - Trả về giá trị dọc theo xu hướng tuyến tính trong Excel

Mô tả: Một hàm tính toán hoặc dự đoán một giá trị trong tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện tại bằng cách sử dụng hồi quy tuyến tính. Trong Excel 2016, hàm này đã được thay thế bằng hàm FORECAST.LINEAR.

Cú pháp: FORECAST (x, known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

– x: Điểm dữ liệu muốn dự đoán một giá trị cho nó, là một tham số bắt buộc.

– known_y’s: Mảng phụ thuộc của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

– known_x’s: Mảng độc lập với mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Chú ý:

– Nếu x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi.

– Nếu known_y’s hoặc known_x’s trống hoặc chứa một số điểm dữ liệu khác -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A

– Nếu phương sai của known_x’s = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi DIV / 0!

– Phương trình biến đổi FORECAST là: A + BX trong đó:

(a = thanh y – b thanh x )

(b = frac {{ sum {(x – bar x) (y – bar y)}}} {{ sum {{{(x – bar x)} ^ 2}}}} )

Và x, y là các số trung bình mẫu AVERAGE (đã biết_x) và AVERAGE (đã biết y).

Ví dụ:

Tìm giá trị dự đoán của y khi giá trị của x lần lượt là 25 và 52:

Tìm giá trị dự đoán của y khi giá trị của x là 25 và 52.  tương ứng

– Dự đoán giá trị của y biết giá trị của x là 25. Trong ô cần tính nhập công thức: = FORECAST (25, C6: C10, D6: D10)

Dự đoán giá trị của y biết giá trị của x là 25 = DỰ ĐOÁN (25, C6: C10, D6: D10)

– Nhấn Enter -> Đoán giá trị của y là:

Nhấn Enter trả về dự đoán giá trị của y

– Tương tự sao chép đối với trường hợp giá trị của x là 52 cho kết quả:

Tương tự sao chép cho trường hợp giá trị của x là 52

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng đã biết x và y khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A

Trong trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng đã biết x và y khác nhau - Hàm trả về giá trị lỗi #NA.  giá trị lỗi

Ở đây mảng giá trị của x chỉ được biết từ C6 -> C8 (với 3 điểm dữ liệu) trong khi của y từ C6 -> C10 (với 5 điểm dữ liệu).

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FORECAST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page