top of page

Cấu trúc và cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel từ cơ bản đến nâng cao


Hàm SUMIF là một hàm phổ biến và được sử dụng rộng rãi nếu bạn thường xuyên làm việc với phần mềm Excel. Việc hiểu rõ cú pháp cũng như cách sử dụng hàm này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình làm việc và tiết kiệm rất nhiều thời gian của bạn.

Hàm SUMIF và hàm SUM đều là hàm tổng trong Excel. Tuy nhiên, khác với hàm SUM chỉ đơn thuần tính tổng các số hoặc dãy số, hàm SUMIF là hàm tính tổng khi có điều kiện kèm theo, dùng khi người dùng cần tính tổng của một vùng nào đó trong bảng tính excel. với các điều kiện xác định trước. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như ý nghĩa và cách sử dụng hàm SUMIF trong tin học văn phòng Excel.

I. Hàm SUMIF trong Excel – Cấu trúc và cách sử dụng

Cấu trúc của hàm SUMIF trong Excel: = SUMIF (phạm vi, tiêu chí, sum_range)

Trong đó các thành phần trong hàm SUMIF được hiểu là:

 1. Phạm vi: phạm vi đã chọn chứa các ô điều kiện.

 2. Criteria: điều kiện để thực thi hàm SUMIF.

 3. Sum_range: Vùng cần tính tổng.

II. Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF 4

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

1. Cách sử dụng hàm SUMIF với các dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng

Cách sử dụng hàm SUMIF với điều kiện lớn hơn (>) với công thức minh họa = SUMIF (A2: A15, “> 6”) mô tả vấn đề là “công thức trả về tổng giá trị của các ô có một phần tử lớn hơn 6 trong phạm vi A2: A15 ”.

Cách sử dụng hàm SUMIF với điều kiện nhỏ hơn (

Sử dụng hàm SUMIF với điều kiện bằng (=) với công thức minh họa = SUMIF (A2: A15, “=” & E1) hoặc = SUMIF (A2: A15, E1) mô tả vấn đề rằng “tổng các giá trị trong phạm vi “A2: A15 bằng giá trị trong ô E1.

Sử dụng hàm SUMIF với các điều kiện khác với () với công thức được minh họa = SUMIF (A2: A15, “” & E1, B2: B15) mô tả vấn đề “tính tổng các giá trị trong phạm vi B2: B15 nếu giá trị là một ô Giá trị tương ứng trong phạm vi A2: A15 khác với giá trị trong ô E1.

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với điều kiện lớn hơn hoặc bằng (> =) với công thức minh họa = SUMIF (A2: A15, “> = 6”) mô tả vấn đề “công thức trả về kết quả là tổng giá trị của các ô có phần tử lớn hơn hoặc bằng 6 trong phạm vi A2: A15 “.

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng (

2. Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với văn bản

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với “Điều kiện tổng nếu bằng” với công thức minh họa:

 1. Công thức đối chiếu hoàn chỉnh: = SUMIF (A2: A15, “banana”, C2: C15) mô tả bài toán tính tổng giá trị của phạm vi C2: C15 nếu ô tương ứng trong phạm vi A2: A15 chứa chính xác từ “chuối “và không chứa bất kỳ từ hoặc ký tự thừa nào. Các hộp chứa các từ như “chuối xanh”, “chuối!” hoặc “chuối xanh” không được tính trong trường hợp này.

 2. Công thức so sánh từng phần: = SUMIF (A2: A15, “* banana *”, C2: C15) mô tả bài toán tính tổng giá trị của phạm vi C2: C15 nếu ô tương ứng trong phạm vi A2: A15 chứa từ ” chuối ”đứng một mình hoặc với bất kỳ từ hoặc ký tự nào khác. Các hộp chứa các từ như “chuối xanh”, “chuối!” hoặc “chuối xanh” được tính trong trường hợp này.

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với “Tính tổng nếu khác” với các công thức minh họa:

 1. Công thức đối chiếu hoàn chỉnh: = SUMIF (A2: A15, “banana”, C2: C15) mô tả bài toán tính tổng giá trị của phạm vi C2: C15 nếu ô tương ứng trong phạm vi A2: A15 chứa bất kỳ giá trị nào. khác với từ “chuối”. Các hộp chứa các từ như “chuối xanh”, “chuối!” hoặc “chuối xanh” được tính trong trường hợp này.

 2. Công thức đối chiếu từng phần: = SUMIF (A2: A15, “* banana *”, C2: C15) mô tả bài toán tính tổng giá trị của phạm vi C2: C15 nếu ô tương ứng trong phạm vi A2: A15 chứa một giá trị. khác với “chuối”. Các hộp chứa các từ như “chuối xanh”, “chuối!” hoặc “chuối xanh” không được tính trong trường hợp này

3. Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với các ký tự đại diện

Nếu mục tiêu của bạn là tính tổng các ô có điều kiện dựa trên tiêu chí là “văn bản” và muốn thực hiện phép tính tổng bằng đối chiếu từng phần, thì bạn cần sử dụng các ký tự đại diện trong excel trong công việc của mình. công thức hàm SUMIF của bạn.

Hãy xem xét một vài ký tự đại diện trong hàm tạo SUMIF sau:

 1. Dấu hoa thị

 2. : đại diện cho nhiều ký tự

Dấu hỏi (?): Đại diện cho một ký tự duy nhất và ở một vị trí cụ thể

4. Cách tính tổng các ô tương ứng với các ô trống

“Rỗng” ở đây là các ô trong cùng một phạm vi; những ô đó hoàn toàn không chứa gì bao gồm không có công thức, không có chuỗi, độ dài bằng 0 được trả về bởi một số hàm Excel khác, khi đó người dùng có thể sử dụng “=” làm tiêu chí đánh giá, như trong công thức SUMIF sau: = SUMIF (A2: A15, “=”, C2: C15).

Nếu “trống” bao gồm các chuỗi có độ dài bằng 0 (ví dụ: ô có công thức như = “”), người dùng có thể sử dụng “” làm tiêu chí: = SUMIF (A2: A15, “”, C2: C15).

Ví dụ, chúng ta có một bảng dữ liệu như trong hình. Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị Bất động sản tương ứng trong các ô có giá trị trống trong cột Mức lương cơ sở. Ta có công thức của bài toán và kết quả như sau:

Hàm SUMIF 2

Cách sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các ô tương ứng với các ô trống

Cả hai công thức trên đều được sử dụng để đánh giá các ô trong cột A và khi tìm thấy bất kỳ ô trống nào trong chúng, các giá trị tương ứng trong cột C sẽ được thêm vào.

5. Cách sử dụng hàm SUMIF với ngày, tháng, năm

 1. Sử dụng hàm SUMIF trong Excel với ngày, tháng và năm tương tự như sử dụng hàm SUMIF dựa trên các điều kiện chữ và số. Chúng tôi có các điều kiện sau:

 2. Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng giá trị dựa trên điều kiện là một ngày cụ thể, chúng tôi sử dụng công thức (tháng, ngày, năm): = SUMIF (A2: A15, “Ngày 12 tháng 4 năm 2020”, C2: C15) mô tả công việc Công thức sẽ trả về tổng giá trị trong phạm vi C2: C15 nếu ngày tương ứng trong phạm vi A2: A15 là 12/04/2020.

 3. Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng giá trị dựa trên điều kiện ngày tương ứng lớn hơn hoặc bằng một ngày cụ thể, chúng ta sử dụng công thức (tháng, ngày, năm): = SUMIF (A2: A15, “> = April 12, 2020 ”, C2: C15) mô tả một công thức sẽ trả về tổng giá trị trong phạm vi C2: C15 nếu ngày tương ứng trong phạm vi A2: A15 lớn hơn hoặc bằng 12/04/2020.

Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng giá trị dựa trên điều kiện ngày tương ứng lớn hơn ngày trong ô giá trị khác, chúng ta sử dụng công thức (tháng, ngày, năm): = SUMIF (A2: A15, “> E1” , C2: C15) mô tả một công thức sẽ trả về tổng các giá trị trong phạm vi C2: C15 nếu ngày tương ứng trong phạm vi A2: A15 lớn hơn ngày trong ô E1.

III. Bài tập hàm SUMIF có lời giải

Ví dụ cụ thể về hàm SUMIF: Chúng ta có bảng dữ liệu như trong hình. Tính tổng lương kinh doanh; Tổng lương Kế toán; Tổng lương kỹ thuật. Chúng tôi có công thức sau để tính tổng lương kinh doanh:

Hàm SUMIF 3

Bài tập hàm SUMIF có lời giải

Để xem công thức tính lương Kế toán tổng; Tổng lương kỹ thuật mời các bạn tải file bài tập hàm SUMIF có lời giải.

IV. Những lỗi thường gặp khi sử dụng SUMIF. hàm số

 1. 1. Công thức tham chiếu đến một ô trong sổ làm việc đã đóng

 2. Nguyên nhân của lỗi này là do Hàm SUMIF / SUMIFS tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi của sổ làm việc đã đóng và kết quả là lỗi #VALUE! trong excel.

Cách khắc phục: Mở sổ làm việc được sử dụng trong công thức và nhấn F9 để làm mới hệ thống công thức.

 1. 2. Khớp chuỗi tiêu chí hơn 255 ký tự

 2. Nguyên nhân: Hàm SUMIF hoặc SUMIFS trả về kết quả không chính xác khi người dùng cố gắng khớp các chuỗi ký tự dài hơn 255 ký tự.

Biện pháp: Rút ngắn các dây nếu có thể. Nếu người dùng không thể rút ngắn thì hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử “&” để chia nhỏ giá trị thành nhiều chuỗi.

3. Trong SUMIFS, đối số phạm vi tiêu chí không nhất quán với dải_số. tranh luận

Nguyên nhân: Đối số phạm vi phải giống nhau trong SUMIFS. Các đối số criteria_range và sum_range phải tham chiếu đến cùng một số hàng và cột.

V. Kết luận

Hàm SUMIF là một hàm tính tổng cao cấp hơn của hàm SUM trong Excel, cho phép người dùng giải phép tính tổng của một dãy số hoặc một dãy số với một điều kiện cho trước. Đây là một trong những hàm nâng cao cơ bản của Excel mà người dùng nên biết. Ngoài ra, Excel còn cung cấp cho người dùng vô số thủ thuật Excel tiện lợi khác như thủ thuật sử dụng công cụ Pivot Table, … để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vì vậy, hãy đồng hành cùng 123job để học hỏi những kỹ năng chuyên sâu về tin học văn phòng và Excel nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page