top of page

Tiền thuê nhà cho người nước ngoài được thanh toán như thế nào? Các quy định mới nhất

Khi các chuyên gia và người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ giúp họ thuê nhà để ở, sau đó, tiền thuê nhà cho người nước ngoài được tính và thanh toán như thế nào? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tiền thuê nhà ở cho người nước ngoài tính vào chi phí thuế TNDN

Tiền thuê nhà cho người nước ngoài được thanh toán như thế nào?  Các quy định mới nhất

2.

Khi cá nhân, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp tác, doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm trả tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC và Thông tư sửa đổi 25/2018 / TT-BTC, Điều 3, Khoản 2, tiền thuê nhà cho người nước ngoài thuê sẽ được tính hoàn toàn vào chi phí thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với cá nhân, chuyên gia nước ngoài thì việc thanh toán tiền thuê nhà này dưới hình thức tiền lương, tiền công, được hạch toán vào chi phí và do doanh nghiệp tự chi trả. trừ trường hợp xác định thu nhập chịu thuế. Theo quy định, các khoản thanh toán tiền thuê nhà này phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ, chi tiết.

Đối với quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài, trong hợp đồng có ghi rõ doanh nghiệp Việt Nam có chỗ ở cho chuyên gia nước ngoài trong quá trình làm việc thì trả tiền thuê chỗ ở cho chuyên gia nước ngoài. Phần thu nhập tăng thêm sẽ do doanh nghiệp Việt Nam chi trả và được tính vào chi phí, được trừ sau khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho người nước ngoài thuê có được khấu trừ không?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2013 / TT-BTC, nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là:

  1. Trường hợp cơ sở kinh doanh có chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc, giữ chức vụ quản lý, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT đối với tiền thuê nhà ở cho cơ sở kinh doanh. các chuyên gia nước ngoài.

  2. Thuế GTGT đối với tiền thuê nhà ở cho người nước ngoài được khấu trừ trong trường hợp chuyên gia nước ngoài là người lao động của doanh nghiệp nước ngoài và được doanh nghiệp nước ngoài trả lương trong thời gian làm việc tại Việt Nam nhưng trong hợp đồng lao động. hợp tác giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam nêu rõ, doanh nghiệp tại Việt Nam có trách nhiệm lo và chịu chi phí ăn ở cho chuyên gia nước ngoài.

Do đó, việc khấu trừ thuế GTGT đối với tiền thuê nhà của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

3. Cách tính thuế TNCN đối với tiền thuê nhà đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT / -BTC thì tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ liên quan (nếu có) đối với nhà ở do chủ sử dụng thanh toán thay và được tính vào tính toán. thu nhập chịu thuế theo số thực tế nộp thay nhưng tối đa không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.

Do đó, tiền thuê nhà cho người nước ngoài do doanh nghiệp Việt Nam trả thay doanh nghiệp Việt Nam phải chịu thuế TNCN nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê nhà).

3 views0 comments

Comentários


bottom of page