top of page

Thủ thuật làm tròn số với Roundup, Rounddown và Round. chức năng


Trong bảng dữ liệu, việc làm tròn số giúp các bước tính toán dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta có nhiều cách khác nhau để làm tròn hàm Roundup một số cách tùy thuộc vào mục đích tính toán, bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn.

Làm tròn hàm trong các hàm Excel, sau đó chúng ta có thể sử dụng hàm ROUNDUP. Vậy chức năng này sẽ được sử dụng như thế nào, bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của 123job.

I. Làm tròn trong Excel bằng ROUNDUP. Hàm số

1. VÒNG TRÒN. công thức hàm

Ta có công thức của hàm Roundup được thiết lập như sau: = ROUNDUP (number, num_digits).

Mà bao gồm:

 1. Số (Bắt buộc): Bất kỳ số thực nào bạn muốn đều có thể làm tròn.

 2. Num_digits (Bắt buộc): Số chữ số bạn muốn khi làm tròn đến số đó.

Ý nghĩa của hàm làm tròn: Hàm sẽ trả về số thực đã được làm tròn thành chữ số mong muốn (số này luôn lớn hơn số ban đầu bạn đã làm tròn).

2. Lưu ý khi sử dụng Roundup. hàm số

Lưu ý: Hàm ROUNDUP đang hoạt động tương tự như hàm ROUND, ngoại trừ việc nó sẽ luôn làm tròn số lên. Hàm ROUNDUP làm tròn các số lớn hơn giá trị gốc thành một giá trị lớn hơn sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó:

 1. Khi num_digits nó là một giá trị dương. Hàm sẽ làm tròn sau số thập phân

 2. Khi num_digits là giá trị âm. Hàm sẽ làm tròn trước số thập phân đến hàng chục và hàng trăm…

Nếu num_digits bằng 0. ROUNDUP sẽ làm tròn thành số nguyên gần nhất.

3. Ví dụ cụ thể cho từng trường hợp sử dụng Hàm ROUNDUP Hàm

Bảng sau đây là một ví dụ cụ thể về việc sử dụng Hàm ROUNDUP để làm tròn một số thành các trường hợp khác nhau có trong một trang tính của các hàm Excel.

Làm tròn trong Excel bằng ROUNDUP. Hàm số

Làm tròn các hàm Excel bằng ROUNDUP. Hàm số

Làm tròn 3,2 lên đến 0 chữ số thập phân, công thức: = ROUNDUP (3,2,0) kết quả: 4

Làm tròn 76,9 lên đến 0 chữ số thập phân, công thức: = ROUNDUP (76,9,0) kết quả: 77

Làm tròn 6,91 đến 0 chữ số thập phân, công thức: = ROUNDUP (6,91,0) cho kết quả:

Làm tròn 43,14 đến ba chữ số thập phân ở bên phải dấu thập phân, công thức: = ROUNDUP (43,14, 3) kết quả: 43,14

Làm tròn 3,14159 đến ba chữ số thập phân ở bên phải dấu thập phân, công thức: = ROUNDUP (3,14159, 3) kết quả: 3,142

Làm tròn -3,14159 đến một chữ số thập phân ở bên phải dấu thập phân, công thức: = ROUNDUP (-3,14159, 1) kết quả: -3,2

Làm tròn 31415,92654 đến 2 chữ số thập phân ở bên trái dấu thập phân, công thức: = ROUNDUP (31415,92654, -2) kết quả: 31500

Làm tròn 31415,92654 đến 3 chữ số thập phân ở bên trái dấu thập phân, công thức: = ROUNDUP (31415,92654, -3) kết quả: 32000

Làm tròn 4156,541 đến 1 chữ số thập phân ở bên trái dấu thập phân, công thức: = ROUNDUP (4156,541, -1) kết quả: 4160

II. LÀM TRÒN XUỐNG . hàm số

Mô tả: Việc triển khai có thể làm tròn một số xuống (gần 0 hoặc số trước nó). Cú pháp: = ROUNDDOWN (number, num_digits).

Trong đó:

 1. number: Các giá trị bạn muốn làm tròn.

 2. num_digits: Số chữ số bạn muốn làm tròn.

Lưu ý: Hàm Rounddown có cùng phương thức với: hàm Round, ngoại trừ việc nó luôn có xu hướng làm tròn xuống.

 1. Nếu num_digits> 0, hàm làm tròn xuống.

 2. Nếu num_digits = 0 thì hàm thực thi để làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

 3. Nếu giá trị num_digits

III. VÒNG . hàm số

Mô tả: Hàm làm tròn một số đến một số chữ số được chỉ định.

Cú pháp của hàm ROUND là: Hàm ROUND = (number, num_digits).

Trong đó bao gồm: number: Giá trị được làm tròn, là một tham số bắt buộc. num_digits: Số chữ số để làm tròn là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

 1. Nếu giá trị num_digits> 0, hàm sẽ làm tròn đến số chữ số thập phân được chỉ định.

 2. Nếu num_digits = 0 thì hàm thực thi làm tròn đến số nguyên gần nhất.

 3. Nếu giá trị num_digits

Trong trường hợp bạn muốn làm tròn thành một bội số cụ thể, hãy sử dụng hàm MROUND.

IV. Làm tròn đến số nguyên chẵn và lẻ với chẵn và lẻ. chức năng

Một kiểu làm tròn khác mà bạn có thể gặp là làm tròn đến số chẵn hoặc lẻ. Để sử dụng phương pháp làm tròn này, chúng ta có:

1. NGAY CẢ. hàm số

Hàm này giúp bạn làm tròn đến 1 số nguyên là số chẵn.

Cấu trúc hàm EVEN: = EVEN (Số)

2. ODD. hàm số

Hàm này giúp bạn làm tròn đến 1 số nguyên là số lẻ.

Làm tròn đến số nguyên chẵn hoặc lẻ với số lẻ. hàm số

Làm tròn đến số nguyên chẵn hoặc lẻ với số lẻ. hàm số

Cấu trúc hàm ODD: = ODD (Số)

Hai hàm này đều thực hiện làm tròn theo nguyên tắc xa không (tương tự nguyên tắc của hàm ROUNDUP). Đối tượng của hai hàm này chỉ có một tham số Number, và kết quả là làm tròn thành số nguyên, không có số thập phân.

V. Làm tròn đến bội số với trần và sàn. chức năng

Đây là 2 hàm được sử dụng để làm tròn thành bội số, bao gồm:

1. TRẦN. hàm số

Hàm này giúp bạn làm tròn đến bội số gần nhất của ý nghĩa đối tượng

Hàm CEILING có thể làm tròn theo nguyên tắc khác 0.

Cấu trúc: = CEILING (số, ý nghĩa)

2. TẦNG. hàm số

Hàm này giúp làm tròn xuống bội số gần nhất của ý nghĩa đối tượng

Hàm FLOOR làm tròn theo nguyên tắc gần bằng 0

Cấu trúc: = FLOOR (số, ý nghĩa)

VI. Vòng tới số nguyên gần nhất với int. hàm số

Hàm INT (number) về bản chất không phải là một hàm kiểm tra kết quả của phép chia. Nó là một hàm giúp chúng ta làm tròn một số xuống một số nguyên nhỏ hơn. Về bản chất, hàm INT là một hàm làm tròn, giống như hàm ROUNDDOWN, nhưng nó không làm tròn về 0 mà làm tròn xuống một số nhỏ hơn.

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy rằng hàm INT và hàm QUOTIENT trong các hàm Excel cho kết quả giống nhau. Nhưng cách viết hàm INT có một điểm cần lưu ý là chúng ta phải thực hiện phép chia ngay trong nội dung hàm. Vì tham số của hàm INT chỉ có 1 là Number nên để xác định Number đó, bạn cần viết toàn bộ biểu thức chia.

Vì vậy, hàm INT cho ra kết quả giống như QUOTIENT với kết quả là một số dương (số> 0)

Nếu chúng ta có thể tính toán với phép chia âm, kết quả sẽ như thế nào?

Phân biệt giữa INT và QUOTIENT. chức năng

Phân biệt giữa INT và QUOTIENT. chức năng

Bây giờ có một sự khác biệt trong các con số. Hàm QUOTIENT trả về -1 trong phép chia 8 / (- 5), trong khi hàm INT trả về -2.

Lưu ý: Bạn cần lặp lại từ “Phần nguyên của phép chia” để bạn hiểu đúng kết quả của hàm QUOTIENT. Do đó, lấy phần nguyên của phép chia, dấu âm được đặt bên ngoài phép chia, khi đó kết quả trả về dạng số âm.

Ta có thể thực hiện một phép tính nhẩm đó là: 8 chia cho 5 thì phần nguyên là 1. Nếu là số âm thì kết quả sẽ là số âm 1. Trong khi hàm INT cho kết quả âm là 2.

Kết quả của hàm INT là có ý nghĩa: 8 chia cho âm 5 cho kết quả -1,6 và số này có thể được làm tròn xuống một số nguyên nhỏ hơn -2

Kết quả của hai hàm đều đúng, nhưng ý nghĩa khác nhau.

VII. Kết luận

Trên đây là một số ví dụ cụ thể về cách làm tròn số ở chữ số thập phân, cách làm tròn số trước chữ số thập phân và cả cách làm tròn số sau chữ số thập phân bằng hàm ROUNDUP trong bảng tính Excel. . Bài viết trên là hướng dẫn chi tiết về cú pháp, cách sử dụng, các lưu ý và ví dụ cụ thể về hàm làm tròn số – Hàm ROUNDUP trong trang tính Excel. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn thực hiện tốt các thao tác tính toán trong bảng tính hàm Excel. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các hàm làm tròn khác trong hàm Excel hay nhiều kỹ năng văn phòng. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của cô ấy.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Commenti


bottom of page