top of page

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay

Khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng bất động sản, bên mua và bên bán bắt buộc phải ký hợp đồng. Đất nông nghiệp cũng không ngoại lệ. Vậy bạn đã biết những quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán chưa? Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay được không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau đây.

1. Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp là gì?

Tương tự như các loại hợp đồng khác, hợp đồng mua bán đất nông nghiệp là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua và bên bán. Theo đó, bên bán sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho bên mua với các điều khoản và cam kết kèm theo.

Tuy nhiên, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, không giống với bất kỳ tài sản nào khác. Vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý. Do đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng cũng sẽ có những đặc thù riêng.

Thứ nhất, do vị trí cố định, không thể di chuyển nên về mặt thực tế, hợp đồng chuyển nhượng chỉ là sự trao đổi quyền lợi giữa người này với người khác.

Thứ hai, các hợp đồng trao đổi tài sản thường không quy định thời hạn của hợp đồng. Việc quản lý mục đích sử dụng của tài sản cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định. Nhưng đối với đất đai thì bắt buộc chủ thể phải sử dụng đúng mục đích của loại đất đó.

Thứ ba, hợp đồng trao đổi tài sản có quy định chi tiết về giá trị chênh lệch. Tức là nếu tài sản có giá trị khác nhau thì phần chênh lệch sẽ được thanh toán theo thỏa thuận của các bên. Còn đối với hợp đồng chuyển nhượng đất thì căn cứ để tham khảo là giữa giá trị hợp đồng và giá đất tại thời điểm đó. Tất nhiên, khoản chênh lệch này sẽ nhiều hơn thuế chuyển nhượng.

2. Các chủ thể trong hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay

Thực tế, chủ thể của hợp đồng mua bán đất nông nghiệp không quá phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Hiểu một cách đơn giản, đó là các bên trong hợp đồng, bao gồm bên chuyển quyền và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo quy định của Luật Đất đai, chủ thể của hợp đồng mua bán đất có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình. Trong trường hợp chuyển đổi, hai bên sẽ có vị trí chéo nhau. Một bên là bên nhận li-xăng, bên kia là bên chuyển nhượng và ngược lại.

Về điều kiện giao dịch, hộ gia đình, cá nhân chỉ được giao kết khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc đủ giấy tờ hợp pháp để được cấp quyền

 2. Không nằm trong danh mục khiếu nại hoặc tranh chấp

 3. Không thuộc trường hợp kê biên tài sản để bảo đảm thi hành án

 4. Đất vẫn đang sử dụng (Có ghi trong giấy chứng nhận)

3. Hình thức và nội dung của hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

3.1. Hình thức

Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp phải được lập thành văn bản. Đồng thời phải được công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền. Chi tiết được quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 167, Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng quyền sử dụng phải được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. Hợp đồng sẽ là cơ sở pháp lý để ghi biến động vào hồ sơ địa chính của địa phương và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

3.2. Nội dung

Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp chỉ có hiệu lực khi có đủ các nội dung sau đây:

 1. Thông tin về danh tính của đối tượng giao dịch

 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

 3. Thông tin về thửa đất: Vị trí, số hiệu, tờ bản đồ, diện tích, hạng đất, mục đích sử dụng, hiện trạng sử dụng

 4. Thời điểm chuyển giao quyền

 5. Thời hạn sử dụng đất

 6. Giá trị chênh lệch (nếu có)

 7. Quyền lợi của bên thứ ba (nếu có)

 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

4. Ai được lập hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Như đã nói, hai chủ thể trong hợp đồng mua bán đất nông nghiệp là hộ gia đình cá nhân. Các thửa đất phải được Nhà nước trao quyền sử dụng thông qua các hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền .. Điều này giúp đất có đủ điều kiện được xác lập hợp đồng.

Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ điều kiện. Theo quy định tại Điều 13 Luật Đất đai 2013, mục đích sử dụng đối với nhóm đất nông nghiệp được phép chuyển mục đích bao gồm:

 1. Đất sản xuất nông nghiệp

 2. Đất lâm nghiệp

 3. Đất nuôi trồng thủy sản

 4. Đất muối

Theo quy định hiện hành, việc mua bán đất nông nghiệp không bị giới hạn về địa lý. Trừ trường hợp phải chuyển đổi sổ giữa các hộ gia đình, cá nhân khác trên cùng địa bàn. Và tất nhiên, các lô đất phải đảm bảo về mặt pháp lý. Cụ thể là do Nhà nước giao, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, chuyển đổi tài sản.

Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp hiện được điều chỉnh bởi hai bộ luật. Quan hệ giao dịch giữa người với người thông qua Luật dân sự và đất đai chịu sự điều chỉnh của Luật đất đai Nhìn chung, Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất có thể làm kinh tế và khai thác tối đa. hiệu quả và lợi ích từ đất.

5. Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp theo mẫu

Một lần nữa, hợp đồng mua bán đất là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng. Nếu không có nó, bạn sẽ không thể chứng minh tính hợp pháp của giao dịch của bạn với các cơ quan chức năng. Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp chuẩn mà mọi người có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——— *** ————

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

……………………. , ngày ………. số năm ……………

Chúng tôi gồm có:

Qua một bên

Ông bà: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……. / ……. / ………….

CMND / CCCD / Hộ chiếu: …………………………………………………….

cấp ngày …… / …… / ………… .. tại …………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………..

Bên B

Ông bà: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……. / ……. / ………….

CMND / CCCD / Hộ chiếu: …………………………………………………….

cấp ngày …… / …… / ………… .. tại …………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………..

Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1 – QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

Bên A chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất cho bên B đối với thửa đất:

– Số thửa đất: ……………………………………………………

– Tờ bản đồ số :…………………………………………………….

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………….

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………)

– Công dụng:

+ Sử dụng riêng: ……………………. m2

+ Sử dụng chung: …………………… m2

– Công dụng: ……………………………………

– Ngày hết hạn:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………….

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………… .. do ………… cấp ngày… ../ …… ../ …………,

Giá trị quyền sử dụng đất mà hai bên thỏa thuận là: …………………… .VND.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………… Đồng Việt Nam).

ĐIỀU 2 – QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐĂNG KÝ

Bên A có nghĩa vụ bàn giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi Bên A đã được Bên B thanh toán đủ số tiền trên. nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với thửa đất được chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bên A có trách nhiệm hỗ trợ không kèm theo điều kiện ràng buộc nào để Bên B hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đối với lô đất trên.

ĐIỀU 3 – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4 – ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau:

Thông tin cá nhân về thửa đất ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Thửa đất được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Đã xem xét kỹ và biết rõ thửa đất được chuyển đổi quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất; Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

4.1. Thửa đất không có tranh chấp;

4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 5 – ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của mình khi giao kết Hợp đồng này.

Bên A Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

6. Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp có được viết tay không?

Bên cạnh các văn bản được soạn thảo và in sẵn, người sử dụng có thể viết tay hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp. Nhưng dưới góc độ pháp lý, dù lựa chọn hình thức nào thì hợp đồng cũng cần được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công chứng, chứng thực.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về mẫu hợp đồng mua bán bất động sản. Hi vọng với bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn về bản chất cũng như những nội dung cần phải có trong hợp đồng chuyển nhượng chuẩn theo quy định của pháp luật. Bất động sản ODT còn rất nhiều thông tin hữu ích khác đang chờ bạn khám phá.

1 view0 comments
bottom of page