top of page

Hướng dẫn cách tính chỉ số giá xây dựng chi tiết và đầy đủ nhất

Chỉ số giá xây dựng là số liệu quan trọng đối với nền kinh tế thị trường của nước ta và là thước đo để quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu cách tính chỉ số giá xây dựng qua bài viết dưới đây.

1. Chỉ số giá xây dựng là gì?

Hướng dẫn cách tính chỉ số giá xây dựng chi tiết và đầy đủ nhất

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh sự biến động của chi phí xây dựng theo thời gian, là cơ sở để xác định hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá gói thầu xây dựng, dự toán xây dựng. công trình, quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 14/2019 / TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng thì chỉ số giá xây dựng bao gồm:

 1. Chỉ số giá xây dựng theo loại công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động giá xây dựng của loại công trình theo thời gian.

 2. Chỉ tiêu giá bộ phận xây dựng là chỉ tiêu phản ánh sự biến động của bộ phận chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

 3. Chỉ tiêu chi phí thiết bị là chỉ tiêu phản ánh sự biến động của chi phí thiết bị của công trình theo thời gian.

 4. Chỉ tiêu giá thành chi phí khác là chỉ tiêu phản ánh tình hình biến động của một số loại chi phí như phí tư vấn đầu tư xây dựng, phí quản lý dự án và các chi phí khác của công trình theo thời gian.

 5. Chỉ số giá nhân công xây dựng của công trình là chỉ tiêu phản ánh sự biến động của giá nhân công xây dựng của công trình theo thời gian.

 6. Chỉ số giá vật liệu xây dựng là chỉ tiêu phản ánh sự biến động của giá thành vật liệu xây dựng của công trình theo thời gian.

 7. Chỉ số giá máy và thiết bị thi công là chỉ tiêu phản ánh sự biến động của chi phí máy và thiết bị thi công của công trình theo thời gian.

 8. Chỉ số giá xây dựng theo loại vật liệu là chỉ tiêu phản ánh sự biến động giá cả vật liệu xây dựng theo thời gian

Đối với các loại công trình xây dựng khác nhau, phải xác định chỉ số giá nào hoặc tất cả các chỉ số giá khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu quản lý và chi phí đầu tư xây dựng. sự thi công.

2. Cách tính chỉ số giá xây dựng

2.1. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Đơn vị hướng dẫn phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và công bố chỉ số xây dựng quốc gia là Bộ Xây dựng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019.

Theo đó, chỉ số giá xây dựng sẽ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền trong mức độ biến động giá của các yếu tố đầu vào đại diện được lựa chọn với các trọng số tương ứng.

Căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tính toán chỉ số giá xây dựng chung của toàn tỉnh, từng thành phố và từng khu vực trên địa bàn tỉnh, thành phố trước khi tổng hợp để đưa ra chỉ số giá. xây dựng chung.

Đối với chỉ số giá xây dựng quốc gia, công thức là bình quân gia quyền giữa chỉ số của từng đơn vị hành chính và quyền số tương ứng.

Chỉ số giá xây dựng vùng được tính bằng công thức bình quân gia quyền chỉ số giá xây dựng của từng tỉnh, thành phố trong vùng với các quyền số tương ứng.

Giá thành xây dựng cho từng công trình cụ thể được tính toán dựa trên các yếu tố như cơ sở cơ cấu giá thành của công trình đó, các yếu tố đầu vào phù hợp, điều kiện xây dựng công trình và đặc điểm của từng khu vực. khu vực cụ thể.

2.2. Nguyên tắc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng cần được tiến hành khách quan, chính xác, kịp thời theo biến động của chỉ số giá trên thị trường địa phương. Sau đó, nó sẽ được xuất bản một cách kịp thời.

Để xác định chỉ số giá xây dựng cần lấy danh sách các công trình đại diện và tính toán khoảng thời gian đã chọn, sau khi trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ và di dời. tiền nhà, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu để sản xuất kinh doanh.

Chỉ số giá xây dựng được biểu thị bằng đơn vị phần trăm. Cơ cấu chi phí xây dựng để tính chỉ số giá xây dựng phải phù hợp với cơ cấu chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên cơ sở số liệu thống kê đã sử dụng trong một thời gian nhất định. thời gian để thay đổi.

Việc điều hành chỉ số giá xây dựng cần tuân thủ các quy định và điều kiện của pháp luật, phù hợp với xu thế biến động của thị trường trong khu vực và không có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương.

3. Trình tự và thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng

Trình tự xác định chỉ số giá xây dựng gồm các bước sau:

 1. Xác định thời gian tính toán bao gồm cả điểm gốc và thời điểm so sánh

 2. Lập danh mục chỉ số giá xây dựng và lựa chọn các yếu tố đầu vào

 3. Thu thập và xử lý dữ liệu

 4. Tổng hợp xác định chỉ số giá xây dựng

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 14/2019 / TT-BXD, thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng như sau:

 1. Gốc thời gian là năm 2020. Căn cứ vào thời điểm thay đổi thời điểm gốc theo quy định của Bộ Xây dựng, các địa phương sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

 2. Thời điểm so sánh là tháng, quý, năm công bố chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc.

Riêng đối với các công trình cụ thể, chủ đầu tư sẽ căn cứ vào tiến độ và điều kiện thực hiện để xác định điểm khởi công và thời điểm so sánh cho phù hợp. Việc xác định đúng chỉ số giá xây dựng sẽ giúp chủ đầu tư có sự chuẩn bị chu đáo về các chi phí cần thiết, tránh trường hợp phát sinh chi phí nguyên vật liệu và nhân công.

Ngoài ra, nó còn giúp giảm thiểu các chi phí phát sinh thêm trong quá trình xây dựng, đồng thời đáp ứng được yêu cầu thực tế trong lĩnh vực xây dựng tại một thời điểm nhất định.

2 views0 comments

Σχόλια


bottom of page