top of page

Hàm VDB – Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng hàm VDB – Tính khấu hao TSCĐ trong excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tính khấu hao cho một tài sản trong một số kỳ xác định, hàm tính theo phương pháp số dư giảm dần kép.

Cú pháp: VDB (chi phí, còn lại, vòng đời, start_period, end_period, [factor], [no_switch]).

Trong đó:

– cost: Chi phí ban đầu của tài sản, là một tham số cố định.

– Cứu hộ: Giá trị cứu hộ của tài sản là giá trị sau khi tài sản khấu hao, là một tham số bắt buộc.

– life: Số kỳ khấu hao của tài sản, là một tham số bắt buộc.

– start_period: Kỳ đầu tiên bạn muốn tính khấu hao của tài sản, là một tham số bắt buộc.

– end_period: Kỳ cuối cùng bạn muốn tính khấu hao, là một tham số bắt buộc.

– factor: Tỷ lệ giảm số dư, là một tham số tùy chọn, nếu bỏ qua, giá trị mặc định là 2.

– no_switch: Giá trị logic dùng để xác định, khi số khấu hao lớn hơn số dư giảm dần của số dư thì có chuyển sang phương pháp khấu hao đường thẳng hay không.

+ Trường hợp no_switch = True: Không chuyển sang khấu hao theo đường thẳng ngay cả khi giá trị phân bổ lớn hơn số dư giảm dần.

+ Trường hợp no_switch = Sai hoặc bỏ qua: Chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng khi giá trị phân bổ lớn hơn số dư giảm dần.

Chú ý:

– Trường hợp không muốn sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép khi tính khấu hao -> thay đổi giá trị Hệ số.

– Tất cả các tham số (trừ no_switch) phải là số dương.

Ví dụ:

Tính khấu hao tài sản từng thời kỳ biết tài sản khi mua có giá trị là 65.000.000, giá trị thu hồi được khi hết thời hạn sử dụng là 20.000.000, thời gian sử dụng là 10 năm, sử dụng được nhiều kỳ.

Cách sử dụng VDB. hàm số

1. Khấu hao vào ngày đầu tiên

– Do khấu hao theo ngày nên giá trị vòng đời tính theo đơn vị ngày => nhập công thức: = VDB (B6, C6, D6 * 365,0,1).

Cách sử dụng VDB 2. hàm số

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao ngày đầu tiên là:

Cách sử dụng VDB 3. hàm số

2. Khấu hao tháng đầu tiên

– Do khấu hao hàng tháng nên vòng đời phải tính theo tháng -> nhập công thức: = VDB (B6, C6, D6 * 12,0,1).

Cách sử dụng VDB 4. hàm số

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao trong tháng đầu tiên là:

Cách sử dụng VDB 5. hàm số

3. Khấu hao năm đầu tiên

Trong ô cần tính toán, nhập công thức: = VDB (B6, C6, D6,0,1).

Cách sử dụng VDB 6. hàm số

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao năm đầu tiên là:

Cách sử dụng VDB 7. hàm số

4. Khấu hao từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 8 theo phương pháp số dư giảm dần lãi kép

Do tính khấu hao giữa các tháng nên vòng đời được tính theo tháng -> tại ô cần tính nhập công thức: = VDB (B6, C6, D6 * 12,6,24).

Cách sử dụng VDB 8. hàm số

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao từ tháng 6 đến ngày 24 là:

Cách sử dụng VDB 9. hàm số

5. Khấu hao từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 24 theo phương pháp đường thẳng với nhà máy = 1,8

Tương tự như trên, tại ô cần tính nhập công thức: = VDB (B6, C6, D6 * 12,6,24,1.8).

Cách sử dụng VDB 10. hàm số

Nhấn Enter -> khấu hao từ tháng 6 đến ngày 24 theo phương pháp đường thẳng có hệ số = 1,8 là:

Cách sử dụng VDB 11. hàm số

Như vậy, hai phương pháp đường thẳng và số dư giảm dần cho kết quả hoàn toàn khác nhau.

Trên đây là ý nghĩa và các trường hợp tính toán trong hàm VDB, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

10 views0 comments

Comments


bottom of page