top of page

Hàm VARPA – Một hàm tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm các giá trị logic v

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm VARPA – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm VARPA - Một hàm tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm các giá trị logic và văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm các giá trị logic và văn bản.

Cú pháp: VARPA (value1, [value2]…)

Trong đó:

– value1, [value2]…: Các đối số trong tập hợp để tính phương sai, trong đó giá trị 1 là bắt buộc, các đối số tiếp theo là tùy chọn và chứa tối đa 254 đối số giá trị.

Chú ý:

– Hàm VARPA giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp.

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu đối số là một mảng hoặc một tham chiếu thì chỉ các giá trị trong mảng đó được sử dụng.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dưới dạng văn bản trong các đối số của hàm -> các giá trị này vẫn được tính.

– Giá trị True mặc định là 1, Giá trị sai mặc định là 0.

– Hàm bị lỗi khi các đối số là văn bản hoặc không thể chuyển đổi giá trị lỗi.

– Nếu bạn không muốn tính cả giá trị lôgic và giá trị văn bản -> sử dụng hàm VARP.

– Phương trình để tính hàm VARA là:

[frac{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}{n}]

Trong đó:

+ x là AVERAGE trung bình mẫu (number1, number2, …)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp các giá trị số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp số.  giá trị

– Trong ô cần tính nhập công thức: = VARPA (D6: D10)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = VARPA (D6: D10)

– Nhấn Enter -> phương sai dựa trên toàn bộ bộ giá trị số là:

Kết quả phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp số.  giá trị

– Ở đây các giá trị logic được tính toán tương ứng với giá trị mặc định của nó.

– Trường hợp tất cả các giá trị số đều là text hoặc logic -> hàm vẫn tính và trả về kết quả:

Trong đó tất cả các giá trị số là văn bản hoặc logic - hàm vẫn tính toán và trả về kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VARPA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments
bottom of page