top of page

Hàm PERCENTILE – Hàm trả về kết quả dưới dạng phân vị thứ k trong Excel

Trong toán học, tính toán tỷ lệ phần trăm là một quy trình thường được sử dụng để nghiên cứu tỷ lệ phần trăm của các giá trị trong một tập dữ liệu xác định. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm PERCENTILE để tính giá trị phần trăm thứ k.

Mô tả: Hàm thực hiện trả về phân vị thứ k của các giá trị trong mảng dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu được chỉ định.

Cú pháp: PERCENTILE (mảng, k).

Trong đó:

– array: Mảng dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu để chỉ định phân vị cho các giá trị, là tham số bắt buộc.

– k: Giá trị phần trăm để xác định thứ hạng, là tham số bắt buộc. Giá trị của k nằm trong khoảng từ 0 đến 1 kể cả 1.

Chú ý:

– Giá trị của k phải nằm trong khoảng [0,1] nếu không thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không phải là số, hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp k không phải là bội của 1 / (n-1) PERCENTILE sẽ nội suy để tính giá trị phân vị.

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân vị 0,9 trong mảng dữ liệu:

Cách sử dụng PERCENTILE.  hàm số

Tại ô tính giá trị nhập công thức: = PERCENTILE (D13: L13, D14) -> Nhấn Enter kết quả là:

Cách sử dụng PERCENTILE 2.  hàm số

Do đó, phân vị thứ 0,9 có giá trị là 28.

Lưu ý: Khi nhập giá trị phân vị luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu giá trị phân vị lớn hơn 1, hàm sẽ báo lỗi:

Cách sử dụng PERCENTILE 3.  hàm số

Giá trị phần trăm nhỏ hơn 0 gây ra lỗi:

Cách sử dụng PERCENTILE 4.  hàm số

Trên đây là cách sử dụng hàm PERCENTILE, hãy chú ý cách sử dụng và vấn đề nhập giá trị phần trăm trong giới hạn 0 và 1.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

14 views0 comments

Comments


bottom of page