top of page

Hàm PERCENTILE.EXC – Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k từ 0 đến 1 tr

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm PERCENTILE.EXC – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm PERCENTILE.EXC - Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k từ 0 đến 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi có k nằm trong phạm vi 0 đến 1, không bao gồm các giá trị 0 và 1.

Cú pháp: PERCENTILE.EXC (mảng, k)

Trong đó:

– array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu để chỉ định phân vị, là một tham số bắt buộc.

– k: Giá trị phần trăm trong phạm vi từ 0 đến 1 bao gồm 0 và 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi.

– Nếu k ≤ 0 hoặc k ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu k không là bội của 1 / (n – 1) -> hàm nội suy xác định giá trị phân vị thứ k.

– Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị phần trăm trả về nằm giữa hai giá trị trong mảng. Trường hợp hàm không nội suy được -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân vị 0,56 trong tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị của phân vị 0,56 trong tập dữ liệu trong bảng

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = PERCENTILE.EXC (E6: K6,3)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = PERCENTILE.EXC (E6: K6,3)

– Nhấn Enter -> giá trị của phân vị 0,56 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu là:

Giá trị kết quả của phân vị 056 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu

– Trường hợp giá trị phân vị k = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong đó giá trị phân vị k = 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị phân vị k> 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!


https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page