top of page

Hàm NORMSDIST – Hàm trả về phân phối tích lũy chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm NORMSDIST – hàm trả về phân phối tích lũy chuẩn hóa trong excel.

Mô tả: Hàm trả về phân phối tích lũy chuẩn hóa, phân phối có giá trị trung bình 0 và độ lệch chuẩn 1. Mục đích của việc sử dụng hàm là thay thế các bảng chứa các đường cong chuẩn hóa.

Cú pháp: NORMSDIST (z).

Trong đó:

– z là giá trị bạn muốn xác định phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Cách tính giá trị của hàm NORMSDIST:

Công thức

– Buộc z phải ở định dạng số nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm phân phối của giá trị 6.6666666.

Tìm sự phân phối của giá trị

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức sau: = NORMSDIST (D6).

Nhập công thức

Sau khi nhấn Enter, kết quả là:

Kết quả

Vì vậy, phân phối của 6,6666666 là 1.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về chức năng NORMSDIST.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments
bottom of page