top of page

Hàm MAXA – Hàm trả về giá trị lớn nhất trong một bộ giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và giá

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm MAXA – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong một bộ giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và giá trị lôgic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và giá trị lôgic.

Cú pháp: MAXA (value1,[value2]…)

Trong đó:

– value1,[value2]…: Là các giá trị bạn muốn tìm giá trị lớn nhất, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số giá trị.

Chú ý:

– Giá trị của đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các giá trị logic hoặc văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> các giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là một mảng tham chiếu có chứa văn bản hoặc giá trị logic -> những giá trị này bị bỏ qua, nhưng 0 vẫn được tính.

– Giá trị đối số là True -> hàm xác định giá trị đó là 1, giá trị False là 0.

– Nếu giá trị của các đối số không phải là số -> hàm trả về 0.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

– Nếu bạn không muốn đưa cả giá trị logic và văn bản vào trong hàm -> sử dụng hàm MAX.

Ví dụ:

Tính giá trị lớn nhất trong số các giá trị số như được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị lớn nhất trong các số theo mô tả

– Tại ô cần tính nhập công thức: = MAXA (D6: D10)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = MAXA (D6: D10)

– Nhấn Enter -> giá trị lớn nhất là:

Nhấn Enter trả về giá trị lớn nhất

Ở đây các giá trị logic vẫn được tính.

– Trường hợp giá trị logic là giá trị lớn nhất trong tập giá trị -> trả về giá trị tương ứng với giá trị logic. Ví dụ ở đây 1 là giá trị lớn nhất tương ứng với giá trị True -> hàm trả về giá trị 1.

Trong trường hợp giá trị logic là giá trị lớn nhất trong bộ giá trị thì giá trị tương ứng với giá trị logic sẽ được trả về

– Hàm trả về giá trị lớn nhất là 0 trong trường hợp 0 ​​là giá trị lớn nhất tương ứng với giá trị False.

Hàm trả về giá trị lớn nhất là 0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MAXA trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page