top of page

Hàm LINEST – Hàm trả về một mảng mô tả dòng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm LINEST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm LINEST - Hàm trả về một mảng mô tả dòng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một mảng mô tả dòng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Cú pháp: LINEST (known_y’s, [known_x’s], [const], [stats])

Trong đó:

– known_y’s: Tập các giá trị y đã biết trong mối quan hệ y = b * m ^ x, là một tham số bắt buộc.

+ Nếu known_y’s nằm trong một cột hoặc một hàng -> mỗi cột hoặc hàng của known_y’s được hiểu là một biến riêng biệt.

– known_x’s: Tập hợp các giá trị x đã biết trong mối quan hệ y = b * m ^ x, là một tham số tùy chọn.

+ known_x’s có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ biến.

+ Nếu known_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định là một mảng có cùng kích thước với known_y’s

– const: Giá trị logic xác định giá trị của hằng số b, là giá trị tùy chọn bao gồm các giá trị sau:

+ const = Đúng hoặc bỏ qua -> b được tính bình thường.

+ const = Sai hoặc bỏ qua -> b = 1 và m được điều chỉnh sao cho: y = m ^ x.

– thống kê: Giá trị logic xác định loại thống kê hồi quy bổ sung được trả về, bao gồm các giá trị sau: {mn, mn-1, …, m1, b; sen, sen-1, …, se1, seb; r2 , sey; F, df; ssreg, ssresid}.

Chú ý:

Bất kỳ đường nào cũng có thể được mô tả bằng độ dốc và giao điểm y:

+ Độ dốc (m):

Để tìm hệ số góc của đường thẳng m, lấy hai điểm trên đường thẳng đó là (x1, y1) và (x2, y2) -> hệ số góc bằng (y2 – y1) / (x2 – x1).

+ Giao lộ Y (b):

Giao điểm y của đường thẳng b, là giá trị của y tại điểm mà đường thẳng cắt trục y.

Phương trình của đường thẳng là y = mx + b. Bất kỳ điểm nào trên đường thẳng đều có thể được tính bằng cách nhập giá trị ay hoặc x vào phương trình đó.

– Khi chỉ có một biến độc lập -> sử dụng công thức:

+ Độ dốc:

= INDEX (LINEST (known_y’s, known_x’s), 1)

+ nút giao Y:

= INDEX (LINEST (known_y’s, known_x’s), 2)

Sử dụng dấu phẩy để phân tách các giá trị trong cùng một hàng.

Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các hàng.

– Khi có một số biến độc lập x -> sử dụng công thức:

[m = frac{{sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} }}{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}]

[b = overline y – moverline x ]

Trong đó: x = AVERAGE (đã biết x) và y = AVERAGE (đã biết).

Ví dụ:

Tính hệ số góc và giao điểm y của đường thẳng ứng với các giá trị x, y trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính hệ số góc và giao điểm y của đường thẳng ứng với các giá trị của x, y

– Tính hệ số góc m của đường thẳng ứng với các giá trị x, y. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = LINEST (C6: C10, D6: D10, FALSE)

Tính hệ số góc m của đường thẳng ứng với các giá trị của x, y

– Nhấn Enter -> độ dốc m của đường thẳng ứng với các giá trị x, y là:

Kết quả của hệ số góc m của đường thẳng ứng với các giá trị của x, y

– Tính giao điểm y của đường thẳng ứng với các giá trị x, y. Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = LINEST (C6: C10, D6: D 10, TRUE)

Tính giao điểm y của đường thẳng tương ứng với x, y.  giá trị

– Nhấn Enter -> giao điểm y của đường thẳng ứng với giá trị x, y là:

Kết quả của giao điểm y của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LINEST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

37 views0 comments

Comments


bottom of page