top of page

Hàm GROWTH – Hàm tính toán giá trị tăng trưởng theo cấp số nhân bằng cách sử dụng dữ liệu hiện

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm GROWTH – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm GROWTH - Hàm tính toán giá trị tăng trưởng theo cấp số nhân bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có trong Excel

Mô tả: Hàm tính toán giá trị tăng trưởng theo cấp số nhân bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có.

Cú pháp: GROWTH (known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const])

Trong đó:

– known_y’s: Tập các giá trị y đã biết trong mối quan hệ y = b * m ^ x, là một tham số bắt buộc.

+ Nếu known_y’s nằm trong một cột hoặc một hàng -> mỗi cột hoặc hàng của known_y’s được hiểu là một biến riêng biệt.

– known_x’s: Tập hợp các giá trị x đã biết trong mối quan hệ y = b * m ^ x, là một tham số bắt buộc.

+ known_x’s có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ biến.

+ Nếu known_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định là một mảng có cùng kích thước với known_y’s

– new_x’s: Các giá trị x mới mà bạn muốn hàm trả về các giá trị tương ứng với các giá trị của y.

+ new_x’s phải bao gồm một cột (hàng) cho mỗi biến độc lập.

+ Nếu bỏ qua new_x’s -> nó được coi là giống như known_x’s.

+ Nếu bỏ qua known_x’s và new_x’s -> nó được cho là có cùng kích thước với known_y’s.

– const: Giá trị logic xác định giá trị của hằng số b, là giá trị tùy chọn bao gồm các giá trị sau:

+ const = Đúng hoặc bỏ qua -> b được tính bình thường.

+ const = Sai hoặc bỏ qua -> b = 1 và m được điều chỉnh sao cho: y = m ^ x.

Chú ý:

– Giá trị trả về của các công thức có kiểu công thức mảng -> hàm phải nhập dưới dạng công thức mảng.

– Khi nhập giá trị cho một đối số có quy ước sau:

Sử dụng dấu phẩy để phân tách các giá trị trong cùng một hàng.

Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các hàng.

Ví dụ:

Tính dự báo doanh số tháng thứ 6 và thứ 7 dựa trên các tháng bán hàng trước đó trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính doanh thu dự báo cho tháng 6 và tháng 7

– Tính doanh thu dự đoán của tháng thứ 6. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = GROWTH (D6: D10, C6: C10, C11: C12)

Tính toán doanh thu dự báo cho tháng thứ 6

– Nhấn Enter -> doanh thu dự đoán của tháng thứ 6 là:

Nhấn Enter trả về doanh thu dự báo của tháng thứ 6

– Tính doanh thu dự kiến ​​của tháng thứ 7. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = GROWTH (D6: D11, C6: C11, C12)

Tính toán doanh thu dự báo cho tháng thứ 7

– Nhấn Enter -> doanh thu dự đoán của tháng thứ 7 là:

Nhấn Enter trả về doanh thu dự báo của tháng thứ 7

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GROWTH trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page