top of page

Hàm dateif: tính khoảng thời gian giữa 2 lần trong Excel


Trong công việc của dân văn phòng, chắc chắn sẽ có lúc nảy sinh nhu cầu tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Đây là lúc hàm Datedif phát huy tác dụng. Cùng tìm hiểu hàm Excel này trong bài viết sau đây nhé!

Đôi khi, trong quá trình làm việc với các kiểu dữ liệu ngày tháng trong công cụ Excel, chúng ta cần tính toán và xác định khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng hàm DATEDIF trong các hàm Excel và kết hợp với một số kỹ thuật khác để đạt được kết quả này.

Giả sử chúng ta có 2 mốc thời gian cần tính toán là 14/7/2010 10:35:15 và 6/9/2015 15:30:00 lần lượt được lưu trong ô A2 và B2.

2 mốc thời gian cần tính là 14/7/2010 10:35:15 và 6/9/2015 15:30:00

2 mốc thời gian cần tính là 14/7/2010 10:35:15 và 6/9/2015 15:30:00

I. Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel

Để sử dụng các hàm Excel để tính số giờ giữa hai thời điểm trên, ngoài hàm Datedif, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

= INT ((B2-A2) * 24)

và nhận được kết quả là 42988

hoặc

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2))

II. Tính số phút hai lần trong Excel

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên, ngoài việc sử dụng hàm Datedif, chúng ta sử dụng công thức sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60)

và nhận được kết quả là 2579334

Hoặc có thể

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2)) * 60 + PHÚT (ABS (B2-A2))

III. Tính số giờ và giây giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời điểm này, chúng tôi sử dụng công thức sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60 * 60)

và nhận được kết quả 154760085

IV. Tính số năm giữa hai ngày trong Excel

Để tính toán số năm giữa hai ngày này bằng cách sử dụng các hàm Excel, chúng ta nên sử dụng công thức sau của hàm dateif:

= DATEDIF (A2, B2, “y”)

và nhận được kết quả là 4

V. Tính số tháng giữa hai ngày trong các hàm Excel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm được đề cập trong bài toán, bằng cách áp dụng hàm Datedif, chúng ta sử dụng công thức sau:

= DATEDIF (A2, B2, “m”)

và nhận được kết quả là 58

TẠI VÌ. Tính số ngày giữa hai ngày trong Excel

Áp dụng các hàm Excel để tính số ngày giữa hai thời điểm trên, chúng ta sử dụng công thức hàm Datedif như sau:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

và nhận được kết quả 1791

VII. Tính tổng khoảng thời gian thành năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 lần sử dụng các hàm Excel

Chúng ta lần lượt sử dụng công thức sau

= DATEDIF (A2, B2, “y”) & “năm” & DATEDIF (A2, B2, “ym”) & “tháng” & DATEDIF (A2, B2, “md”) & “ngày” & TEXT (B2- A2, “hh”) & “giờ” & TEXT (B2-A2, “mm”) & “phút” & TEXT (B2-A2, “ss”) & “giây”

Và nhận được kết quả hàm Datedif mong muốn: 4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

VIII. Sử dụng hàm TEXT trong Excel để định dạng thời gian

Trong khi sử dụng hàm Datedif, bạn có thể muốn thay đổi định dạng của dữ liệu thành datetime. Sau đó, hãy xem xét sử dụng chức năng TEXT. Để có thể sử dụng thành thạo hàm TEXT, chúng ta hãy cùng làm quen với một số quy ước định dạng của hàm này.

Chú ý cú pháp của hàm TEXT như sau:

= TEXT (,)

Tham số đầu tiên đã rất rõ ràng, chúng ta muốn định dạng dữ liệu nào thì chúng ta sẽ đưa nó vào, tham số thứ hai là trường thể hiện cách chúng ta muốn định dạng, trong bài này chúng ta muốn định dạng dữ liệu thời gian.

Sau đó, chúng ta có thể tham khảo một số ví dụ sau:

  1. Tính số giờ giữa 2 lần sử dụng công thức: = TEXT (B2-A2, “h”)

  2. Tính số giờ và phút giữa hai thời điểm theo công thức sau: = TEXT (B2-A2, “h: mm”)

  3. Tính toán dữ liệu giờ, phút và giây giữa hai thời điểm: = TEXT (B2.A2, “h: mm: ss”)

IX. Kết luận

Để có thể ứng dụng tốt Excel trong công việc và cuộc sống hàng ngày, chúng ta không chỉ phải thành thạo các hàm Excel mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ có trong nó. Theo đó, hãy chú ý đến các hàm nâng cao của Excel giúp áp dụng tốt vào công việc như DATEDIF, SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Các công cụ mà có lẽ chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

28 views0 comments

Commentaires


bottom of page