top of page

Hàm BINOM.DIST.RANGE – Hàm trả về xác suất của kết quả kiểm tra bằng cách sử dụng phân phối nh

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm BINOM.DIST.RANGE – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm BINOM.DIST.RANGE - Hàm trả về xác suất của kết quả kiểm tra bằng cách sử dụng phân phối nhị thức trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất của một kết quả kiểm tra bằng cách sử dụng phân phối nhị thức. Hỗ trợ hàm từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: BINOM.DIST.RANGE (thử nghiệm, xác suất_s, số_số,[number_s2])

Trong đó:

– thử nghiệm: Số thử nghiệm độc lập, là một tham số bắt buộc.

– precision_s: Xác suất thành công của mỗi lần thử, là một tham số bắt buộc.

– number_s: Số lần thành công trong các lần kiểm tra phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng số lần thử, một tham số bắt buộc.

– number_s2: Trả về xác suất số lần thử nghiệm thành công nằm trong khoảng giữa number_s và number_s2, là một tham số tùy chọn và giá trị number_s

Chú ý:

– Nếu bất kỳ giá trị nào của đối số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt ngắn thành số nguyên.

– Nếu bất kỳ đối số nào nằm ngoài giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number_s và lần thử không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu số_s < 0 or number_s > thử -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu xác suất_s < 0 or probability_s > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm sử dụng phương trình:

[sumlimits_{k = S}^{S2} {left( {begin{array}{*{20}{c}} N\ k end{array}} right){p^k}{{left( {1 – p} right)}^{N – k}}} ]

Trong đó:

N là phép thử, p là xác suất thành công, s là number_s, s2 là number_s2.

Ví dụ:

Tính xác suất thành công của các phép thử với dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính xác suất thành công của các thử nghiệm với dữ liệu trong bảng

– Tính phân phối của nhị thức dựa trên 52 thành công của 92 lần thử. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = BINOM.DIST.RANGE (C6, C7, C8)

Tính toán phân phối nhị thức dựa trên 52 lần thành công của 92 lần thử

– Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Xác suất thành công là 0,05

– Tính toán phân phối nhị thức dựa trên 52 đến 65 thành công của 92 lần thử. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = BINOM.DIST.RANGE (C6, C7, C8,65)

Tính toán phân phối nhị thức dựa trên 52 đến 65 thành công của 92 lần thử

– Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Xác suất thành công là 0,85

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BINOM.DIST.RANGE trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

8 views0 comments

Comentarios


bottom of page