top of page

Hàm AVEDEV

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm AVEDEV – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm AVEDEV - Hàm trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu so với điểm giữa của chúng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu so với điểm giữa của chúng. Chức năng AVEDEV cho phép đo sự biến thiên của một tập dữ liệu.

Cú pháp: AVEDEV (number1, [number2]…)

Trong đó:

– number1, number2… là các giá trị bạn muốn tính trung bình cho độ lệch tuyệt đối, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị số còn lại là tùy chọn. Hàm chứa tối đa 255 giá trị số.

Chú ý:

– Chức năng AVEDEV bị ảnh hưởng bởi đơn vị đo lường của dữ liệu đầu vào.

– Giá trị của các đối số phải là số hoặc tên hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

– Khi nhập trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dưới dạng văn bản trong hàm, các giá trị này sẽ được tính toán.

– Giá trị tham số hoặc mảng là giá trị lôgic, văn bản hoặc ô trống bị bỏ qua.

– Hàm thực hiện phép tính theo phương trình tính độ lệch trung bình:

[frac{1}{n}sum {left| {x – overline x } right|} ]

Ví dụ:

Tính giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các giá trị trong bảng dữ liệu sau:

Tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các giá trị trong bảng dữ liệu

– Trường hợp các giá trị số ở vị trí không liền nhau -> nhập các giá trị số vào hàm cách nhau bằng dấu phẩy -> nhập công thức: = AVEDEV (C6, C7, C8, C9, C10)

Trong trường hợp các giá trị số ở các vị trí không liền kề - Nhập công thức = AVEDEV (C6, C7, C8, C9, C10)

– Trường hợp các giá trị số ở vị trí liền kề -> nhập công thức: = AVEDEV (C6: C10)

Trong trường hợp các giá trị số ở các vị trí liền kề - Nhập công thức = AVEDEV (C6: C10)

– Nhấn Enter -> độ lệch tuyệt đối trung bình của các giá trị số trong bảng dữ liệu là:

Nhấn Enter sẽ trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của một số.  giá trị

– Trong trường hợp giá trị số là ô trống hoặc văn bản -> hàm bỏ qua các giá trị đó:

Trong đó các giá trị số là ô trống hoặc văn bản - hàm bỏ qua các giá trị đó

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVEDEV trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Commentaires


bottom of page