top of page

Cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel để tham chiếu dữ liệu một cách dễ dàng

Hàm INDIRECT trong Excel là hàm tham chiếu gián tiếp đến dữ liệu và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm INDIRECT và cách sử dụng hàm này nhé.

I. Hàm INDIRECT là gì? Ứng dụng của hàm INDIRECT trong Excel

Hàm INDIRECT là một hàm được sử dụng để tham chiếu gián tiếp đến các ô, phạm vi, trang tính hoặc các trang tính khác một cách nhanh chóng và thuận tiện mà không cần thay đổi công thức với cú pháp: = INDIRECT (ref_text, [a1])

Trong đó:

 1. Ref_text: Tham chiếu ô hoặc tham chiếu đến ô ở dạng chuỗi văn bản hoặc mảng được đặt tên.

 2. a1: Một giá trị lôgic chỉ định kiểu tham chiếu của đối số ref_text.

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT để nhận giá trị tham chiếu gián tiếp trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = INDIRECT (C4) vào một ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

II. Các ứng dụng của INDIRECT. hàm số

1. Tạo tham chiếu INDIRECT từ các ô chứa giá trị

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT để tham chiếu gián tiếp đến dữ liệu trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = INDIRECT (C4) vào một ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

2. Tạo tham chiếu gián tiếp từ các giá trị ô và văn bản

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT để tham chiếu gián tiếp đến dữ liệu trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = INDIRECT (“B” & C4) vào một ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Giải thích chức năng:

 1. INDIRECT: Là một lệnh hàm.

 2. “B”: Là ký tự dùng để chỉ cột B trong bảng tính.

 3. C4: Là giá trị liên kết với chữ B để tạo ô tham chiếu lấy kết quả.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT tạo tham chiếu gián tiếp từ các giá trị ô và văn bản

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT tạo tham chiếu gián tiếp từ các giá trị ô và văn bản

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

3. Sử dụng hàm INDIRECT với các vùng được đặt tên

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT để tham chiếu gián tiếp đến các vùng dữ liệu được đặt tên trong bảng sau.

Giả sử tôi có các vùng tham chiếu được đặt tên như sau:

 1. Vùng tham chiếu B4: B8 trong cột Dữ liệu 1 tương ứng với tên GT

 2. Vùng tham chiếu C4: C8 trong cột Dữ liệu 2 tương ứng với tên GTR

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập các lệnh hàm như hình vào ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Giải thích chức năng:

 1. INDIRECT: Là một lệnh hàm.

 2. G4: Là ô tham chiếu chứa vùng dữ liệu được đặt tên.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT với các vùng được đặt tên.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT với các vùng được đặt tên.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

4. Công thức INDIRECT – tự động tham chiếu đến trang tính khác

Để công thức hàm INDIRECT tự động tham chiếu đến trang tính khác, hãy áp dụng công thức chung sau:

Cấu trúc hàm: = INDIRECT (“” & Tên trang tính & “!” & Ô để lấy dữ liệu từ)

Trong đó:

 1. INDIRECT: Là một lệnh hàm

 2. “”, & và!: là các ký tự ràng buộc các giá trị trong hàm.

 3. Tên trang tính: Là tên của Trang tính trong bảng tính.

 4. Ô để lấy dữ liệu từ: Là tên cột bạn muốn gọi dữ liệu.

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT để tham chiếu gián tiếp đến dữ liệu trong bảng sau.

Giả sử tôi có một trang tính chứa một giá trị như được hiển thị với tên Trang tính của tôi.

Bảng ví dụ minh họa.

Bảng ví dụ minh họa.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = INDIRECT (“‘” & $ A $ 1 & “‘!” & B1) vào một ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Giải thích chức năng:

 1. INDIRECT: Là một lệnh hàm

 2. “”, &,!: là các ký tự ràng buộc các giá trị trong hàm.

 3. A1: Là ô tham chiếu chứa tên của Sheet bạn muốn gọi.

 4. B1: Là ô tham chiếu chứa cột dữ liệu muốn gọi.

Ví dụ cho thấy hàm INDIRECT tham chiếu đến một trang tính khác.

Ví dụ cho thấy hàm INDIRECT tham chiếu đến một trang tính khác.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

5. Tạo một tham chiếu động đến một sổ làm việc khác

Để công thức hàm INDIRECT tự động tham chiếu đến một trang tính (Tệp) khác, hãy áp dụng công thức chung sau:

Cấu trúc hàm: = INDIRECT (“[” & Book name & “]”& Tên trang tính &”! “& Địa chỉ ô)

Trong đó:

 1. INDIRECT: Là một lệnh hàm

 2. “”, & và!: là các ký tự ràng buộc các giá trị trong hàm.

 3. Tên sách: Tên của sổ làm việc bạn muốn gọi.

 4. Tên trang tính: Là tên của Trang tính trong bảng tính.

 5. Địa chỉ ô: Là tên cột bạn muốn gọi dữ liệu.

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT để tham chiếu gián tiếp đến dữ liệu trong bảng sau.

Giả sử tôi có một bảng tính có tên “ví dụ” chứa dữ liệu sau với tên Trang tính Trang tính của tôi.

Bảng ví dụ minh họa.

Bảng ví dụ minh họa.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = INDIRECT (“(” & $ A $ 4 & “)” & $ B $ 4 & “!” & C4) vào một ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Giải thích chức năng:

 1. INDIRECT: Là một lệnh hàm

 2. “”, &,!: là các ký tự ràng buộc các giá trị trong hàm.

 3. A4: Là ô tham chiếu chứa tên của trang tính mà bạn muốn gọi.

 4. B4: Là ô tham chiếu chứa tên của Sheet muốn gọi.

 5. C4: Là ô tham chiếu chứa cột dữ liệu bạn muốn gọi.

Ví dụ cho thấy hàm INDIRECT tham chiếu động đến một trang tính khác.

Ví dụ cho thấy hàm INDIRECT tham chiếu động đến một trang tính khác.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo xuống để hiển thị kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

6. Sử dụng hàm INDIRECT để đóng băng tham chiếu ô

 1. Khi bạn chèn mới hoặc xóa các hàng hoặc cột hiện có trong trang tính, công thức được tính toán sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi khi một hàng mới được chèn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán.

 2. Để khắc phục sự cố này, bạn sử dụng hàm INDIRECT để biến phạm vi tham chiếu thành chuỗi văn bản. Sau đó, hàm sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khi bạn chèn hoặc xóa các hàng hoặc cột.

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT để cố định phạm vi tham chiếu dữ liệu trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = SUM (INDIRECT (“$ B $ 5: $ B $ 7”)) vào một ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT để đóng băng một tham chiếu ô.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT để đóng băng một tham chiếu ô.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

7. Sử dụng hàm INDIRECT với các hàm Excel

Ví dụ: Sử dụng hàm INDIRECT kết hợp với hàm ROW để tính giá trị trung bình trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = AVERAGE (SMALL (B5: B9, ROW (INDIRECT (“1: 3”)))) vào ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

Giải thích chức năng:

 1. AVERAGE, SMALL, ROW và INDIRECT: Một lệnh chức năng.

 2. B5: B9: Là phạm vi tham chiếu.

 3. (“1: 3”): Là điều kiện để có giá trị thỏa mãn.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT kết hợp các hàm AVERAGE, ROW.

Ví dụ minh họa hàm INDIRECT kết hợp các hàm AVERAGE, ROW.

Bước 2: Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

III. Các lỗi thường gặp khi sử dụng INDIRECT. hàm số

1. Lỗi #REF!

Nguyên nhân: Thông thường công thức hàm INDIRECT trả về giá trị lỗi #REF! trong ba trường hợp.

 1. ref_text không phải là một tham chiếu ô hợp lệ.

 2. Đã vượt quá giới hạn phạm vi tham chiếu (Giới hạn hàng là 1,048,576 hoặc giới hạn cột là 16,384).

 3. Một trang tham chiếu hoặc một trang tính đã bị đóng

Lỗi #REF! trong hàm INDIRECT.

Lỗi #REF! trong hàm INDIRECT.

Cách khắc phục: Kiểm tra chỉnh lại dữ liệu hoặc sử dụng hàm hàm IFERROR.

2. Lỗi #NAME?

Nguyên nhân: Do lỗi nhập ký tự hoặc tên hàm sai.

Lỗi #NAME? trong hàm INDIRECT.

Lỗi #NAME? trong hàm INDIRECT.

Cách sửa lỗi: Kiểm tra và điều chỉnh chức năng tính toán.

Trên đây là cách sử dụng hàm INDIRECT để tham chiếu dữ liệu gián tiếp trong Excel rất đơn giản, kèm theo các ví dụ minh họa dễ hiểu. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm INDIRECT trong công việc và học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page