Các hàm PRICE, PRICEEDISC, PRICEEMAT – Tính giá trị chứng khoán trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng các hàm PRICE, PRICEEDISC, PRICEEMAT – Tính giá trị chứng khoán trong excel.

1. GIÁ CẢ. hàm số

Mô tả: Trả về giá trị trên 100 đô la của một chứng khoán thanh toán theo chu kỳ.

Cú pháp: = PRICE (ngày thanh toán, ngày đáo hạn, tỷ giá, yld, hoàn trả, tần suất, cơ sở).

Trong đó:

– Ngày thanh toán: Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán bán cho người mua, là một tham số bắt buộc.

– Maturity: Ngày đáo hạn hoặc ngày hết hạn của chứng khoán, là một tham số bắt buộc.

– lãi suất: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.

– yld: Lợi tức hàng năm của cổ phiếu.

– quy đổi: Giá trị quy đổi của chứng khoán tính bằng đơn vị $ 100.

– tần suất: Số lần trả lãi mỗi năm, tần suất = 1 -> trả lãi 1 lần / năm, tần suất = 2 -> trả lãi 2 lần / năm, tần suất = 4 -> trả lãi 4 lần / năm.

– cơ sở: Cơ sở được sử dụng để đếm ngày, có các giá trị sau:

+ base = 0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

+ cơ sở = 1: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm bằng số ngày thực tế trong năm.

+ cơ sở = 2: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm là 360 ngày.

+ cơ sở = 3: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm = 365 ngày.

+ cơ sở = 4: Số ngày trong tháng = 30 ngày, số ngày trong năm 360 ngày theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chú ý:

– Nếu số quyết toán, kỳ hạn, tần số là số thập phân thì hàm nhận giá trị nguyên của các tham số đó.

– Trong trường hợp nhập ngày tháng không hợp lệ, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu hàm yld trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị của tần số không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị cơ sở không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4}, hàm trả về giá trị lỗi.

– Trường hợp tất toán> đáo hạn, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị của chứng khoán (dựa trên $ 100) biết ngày thanh toán chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết hạn chứng khoán là 19/02/2020, lãi suất hàng năm là 12,6%, lợi tức hàng năm là 5,9%, lãi suất được trả lương hai lần trong năm, căn cứ để tính ngày là số ngày thực tế trong tháng và số ngày thực tế trong năm.

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = PRICE (B8, C8, D8, E8, 100, F8,1).

GIÁ, GIÁ, GIÁ.  chức năng

Nhấn Enter -> giá trị của chứng khoán theo mệnh giá $ 100 là:

Hàm GIÁ, GIÁ THÀNH, GIÁ RẺ 2 Hàm

2. GIÁ CẢ. hàm số

Mô tả: Hàm tính giá trị mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán chiết khấu.

Cú pháp: = PRICEEDISC (quyết toán, đáo hạn, chiết khấu, hoàn lại, cơ sở).

Trong đó:

– Ngày thanh toán: Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán bán cho người mua, là một tham số bắt buộc.

– Maturity: Ngày đáo hạn hoặc ngày hết hạn của chứng khoán, là một tham số bắt buộc.

– chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.

– quy đổi: Giá trị quy đổi của chứng khoán, tính bằng đơn vị $ 100.

– cơ sở: Cơ sở được sử dụng để đếm ngày, có các giá trị sau:

+ base = 0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

+ cơ sở = 1: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm bằng số ngày thực tế trong năm.

+ cơ sở = 2: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm là 360 ngày.

+ cơ sở = 3: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm = 365 ngày.

+ cơ sở = 4: Số ngày trong tháng = 30 ngày, số ngày trong năm 360 ngày theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chú ý:

– Hàm được tính theo công thức:

Công thức

– Nếu số quyết toán, kỳ hạn, tần số là số thập phân thì hàm nhận giá trị nguyên của các tham số đó.

– Trong trường hợp nhập ngày tháng không hợp lệ, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu yld hoặc rate hoặc frequency -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị của tần số không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị cơ sở không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4}, hàm trả về giá trị lỗi.

– Trường hợp tất toán> đáo hạn, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị của chứng khoán (dựa trên $ 100) biết ngày quyết toán chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết hạn chứng khoán là 19/02/2020, tỷ lệ chiết khấu là 4,66% để tính ngày là số ngày thực tế. mỗi tháng và số ngày thực tế mỗi năm.

Hàm GIÁ, GIÁ THÀNH, GIÁ RẺ 3 Hàm

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức:

GIÁ, GIÁ, GIÁ 4.  hàm số

Nhấn Enter để trả về kết quả:

GIÁ, GIÁ, GIÁ 5.  hàm số

3. GIÁM SÁT. hàm số

Mô tả: Hàm tính toán giá trị dựa trên mệnh giá $ 100 của một chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạn hoặc hết hạn của chứng khoán.

Cú pháp: = PRICEEMAT (quyết toán, đáo hạn, phát hành, tỷ giá, yld, cơ sở).

Trong đó:

– Ngày thanh toán: Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán bán cho người mua, là một tham số bắt buộc.

– Maturity: Ngày đáo hạn hoặc ngày hết hạn của chứng khoán, là một tham số bắt buộc.

– issue: Ngày phát hành của chứng khoán, là một tham số bắt buộc.

– lãi suất: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.

– yld: Lợi tức hàng năm của cổ phiếu.

– cơ sở: Cơ sở được sử dụng để đếm ngày, có các giá trị sau:

+ base = 0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

+ cơ sở = 1: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm bằng số ngày thực tế trong năm.

+ cơ sở = 2: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm là 360 ngày.

+ cơ sở = 3: Số ngày trong tháng = số ngày thực tế trong tháng, số ngày trong năm = 365 ngày.

+ cơ sở = 4: Số ngày trong tháng = 30 ngày, số ngày trong năm 360 ngày theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chú ý:

Công thức tính của hàm:

Công thức 2

– Nếu số quyết toán, kỳ hạn, tần số là số thập phân thì hàm nhận giá trị nguyên của các tham số đó.

– Trong trường hợp nhập ngày tháng không hợp lệ, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu yld hoặc rate hoặc frequency -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị của tần số không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị cơ sở không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4}, hàm trả về giá trị lỗi.

– Trong trường hợp tất toán> đáo hạn, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị của chứng khoán biết rằng ngày quyết toán là 3/12/2016, ngày hết hạn chứng khoán là 19/2/2020, ngày phát hành là 19/2/2014, lãi suất hàng năm là 12,8%, lợi nhuận thu được hàng năm là 6,9% cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trong tháng và số ngày thực tế trong năm.

GIÁ, GIÁ, GIÁ 6.  hàm số

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = PRICEEMAT (B8, C8, D8, E8, F8, G8).

GIÁ, GIÁ, GIÁ 7.  hàm số

Nhấn Enter để trả về kết quả:

GIÁ, GIÁ, GIÁ 8.  hàm số

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng hàm giá trị cổ phiếu.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments